Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 314

Data publikacji:
2022-04-06 13:37:28

Przedmiot: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” i „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km”

Treść przetargu:

RIG.701.7.2.2022                                                                     Solec-Zdrój 06.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe

I.              Zamawiający: 

Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

NIP 655-18-79-623,  Regon 291010754

 

II.                Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)
z uwagi na wartość zamówienia, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy dla usług.

 

III.             Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” i „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km” które realizowane są w ramach zadań budżetowych pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój” oraz „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec-Zdrój”

 

1.1.   Zamówienie obejmuje:

 

a) nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” obejmujących m.in.:

- budowę sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice - Solec-Zdrój o długości 3,5 km,

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żuków o długości 236 m,

- budowę kanalizacji sanitarnej w Solcu-Zdroju – ul. Żeromskiego o długości 265 m wraz
z 1 pompownią przydomową.

b)nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km” obejmujących m.in.::

- budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km

2. Wykonawca zabezpieczy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń:

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 

2.1. Osoby wskazane na stanowisko inspektora nadzoru powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831), oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

 3. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego.

4. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zawierają załączone do zapytania ofertowego:

a/ dokumentacja projektowa,

b/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.1. Dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!Ahe62ejjNuuKnw4kH2dDr4gMhx7r?e=EKmuJf

5.2. Dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!Ahe62ejjNuuKnw__3iLGVxe9VwL9?e=C9Mr0B

 6. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora zawiera wzór umów stanowiący załączniki nr 2 niniejszego zapytania.

IV.        Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1)        Nadzór nad zadaniem „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój”:

- rozpoczęcie sprawowania nadzoru inwestorskiego - od dnia podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania

- zakończenie sprawowania nadzoru inwestorskiego - do dnia zakończenia realizacji przedmiotowego zadania

Planowany termin realizacji robót budowlanych 04.2022 r. – 11.2022 r.

2)   Nadzór nad zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km”:

- rozpoczęcie sprawowania nadzoru inwestorskiego - od dnia podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania

- zakończenie sprawowania nadzoru inwestorskiego - do dnia zakończenia realizacji przedmiotowego zadania

Planowany termin realizacji robót budowlanych 04.2022 r. – 10.2022 r.

V.           Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien spełnić następujące wymagania:

1. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wymagane prawem uprawnienia tj.:

- co najmniej 1 inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, który
w ciągu ostatnich 5 pełnił funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednym zadaniu obejmującym swym zakresem:

·         budowę kanalizacji sanitarnej lub wodociągu o długości min. 4 km,

·         budowę min. 1 przepompowni sieciowej w ramach  kanalizacji sanitarnej,

od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument).

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, według formuły spełnienia - niespełnienia.

VI. Wykluczenie wykonawców:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy:

1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie V zapytania ofertowego lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

1.2. Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, tzn. powiązania polegają w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII. Dokumenty wymagane od wykonawcy:

 

1.    Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:

1.1. Dokumenty stwierdzające prawo osoby (osób) podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego
w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, pełnomocnictwo.

1.2. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę głównych usług, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Wykonawca do wykazu załączy, co najmniej te dowody, które będą potwierdzały spełnienie warunku posiadania doświadczenia.

Dowodami są:

 - poświadczenia, referencje,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

 1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego

1.5. Oświadczenie o bezstronności- zał. nr 6 do zapytania ofertowego.

2. Dokumenty wymagane do złożenia po wyborze oferty w celu zawarcia umów:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

- zestawienie określające ceny netto/brutto oraz kwoty VAT za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych obiektów tj.:

a)      sieci wodociągowej na odcinku Włosnowice - Solec-Zdrój o długości 3,5 km,

b)      budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żuków o długości 236 m,

c)      budowa kanalizacji sanitarnej w Solcu-Zdroju – ul. Żeromskiego o długości 265 m wraz
z 1 pompownią przydomową,

d)     budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km

- kopie uprawień zawodowych osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, oraz zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

VIII. Kryteria oceny oferty:

1.        Kryterium oceny oferty:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Opis

Waga kryterium

1.       

Cena oferty brutto /c/

(cena za usługi nadzoru inwestorskiego dla całości zamówienia)

Cena oferty ( z podatkiem VAT)

94%

2.       

Doświadczenie zawodowe inspektorów nadzoru

Liczba sprawowanych nadzorów inwestorskich przez inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

6%

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu kryteria oceny oferty otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym oferentom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.

1)      Kryterium cena brutto (dla całego zamówienia):

Wzory do obliczenia punktowego. Oferty ocenione zostaną wg poniższych wzorów:

C=C min / C oferta x 94 pkt

gdzie:

C – przyznana punktacja w kryterium cena

Cmin – oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu

C oferta – cena badanej oferty.

2) Kryterium Doświadczenie zawodowe inspektorów nadzoru:

Punktacja zostanie przyznana ofertom na podstawie informacji zawartych w załączniku Nr 4 do Zapytania ofertowego w następujący sposób:

0 – pkt gdy inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wskazany w wykazie osób do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał maksymalnie 1 nadzór inwestorski dla robót budowlanych, o których mowa w sekcji V.1 niniejszego zapytania ofertowego,

6 – pkt gdy inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wskazany w wykazie osób do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 2 nadzory inwestorskie dla robót budowlanych, o których mowa w sekcji V.1 niniejszego zapytania ofertowego.

2. Oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą i realizacja zamówienia zostanie powierzona temu Wykonawcy, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Obliczenie dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Miejsce, termin składania oferty:

1.      Termin składania oferty upływa w dniu  11.04.2022 r. o godzinie 11.00.

2.      Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w Sekretariacie –pok. 18 znajdującym się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, lub przesłać na adres Zamawiającego.

3.      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.

4.      Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zmówienie pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym w pkt 1 i pkt 3.

5.      Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.

2.      Ofertę oraz wszelkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3.      Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

4.      Za podpisane uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalający na zidentyfikowanie podpisu.

5.      Na kopercie/opakowaniu/ należy umieścić:

a/ nazwę i adres Zamawiającego

b/ nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

c/ napis: „Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój” i „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Strażnik-Piasek Mały o długości 2,99 km”

„Nie otwierać  przed 11.04.2022 r. godz. 11.00”.

6.      Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.

7.      Składane dokumenty i zaświadczenia powinny posiadać zgodne z wymaganiami Zapytania Ofertowego oraz powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie.

9.      Pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów trzecich winny być złożone w formie oryginałów.

XI. Istotne postanowienia końcowe:

Zamawiający, z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawrze umowę, której projekt stanowi zał. nr 2 do zapytania ofertowego. 

XII. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

Błażej Fortuna  tel: +48 41 377 60 39,  fax: +48 41 377 60 22. inwestycje@solec-zdroj.pl

Katarzyna Garstka  tel: +48 41 377 60 39,  fax: +48 41 377 60 22. katarzyna.garstka@solec-zdroj.pl

XIII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień otwarcia oferty.

XIV. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.      Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

XV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy.

2.    Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tel. (041) 3776039, e-mail: ug@solec-zdroj.pl

3.   W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com.

4.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do przetwarzania przez Wykonawcę jest:

- art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku Wykonawcy),

- art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy),

- art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz

- art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

6.  Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

7.  Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez Zamawiającego przez okres trwania postępowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza – przez okres, który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych przez 6 letni okres. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

8.   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

Załączniki do zapytania ofertowego 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 668
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2022-04-06 13:37:28
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2022-04-06 13:37:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu