Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres:
Solec Zdrój
28-131 Solec Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ugsolecz@post.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 84

Data publikacji:
2009-09-03 13:26:56

Przedmiot: Przebudowa drogi gminnej Włosnowice - Iłek od km 0+000 do km 0+770, długości 770,00 mb”.

Treść przetargu:

Znak: RIG.III.7041-07/09                                                                 Solec – Zdrój, 03.09.2009r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane - powyżej 14 000 Euro

Przebudowa drogi gminnej Włosnowice - Iłek od km 0+000 do km 0+770, długości 770,00 mb”.

 

Informacja o dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Numer ogłoszenia: 146669; data zamieszczenia: 03-09-2009

                                                          

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Nazwa: Gmina Solec - Zdrój

Adres pocztowy: ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie.

Telefon: (041) 377-60-39, 377-60-41, 377-60-46

Faks: (041) 377-60-22

Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec-zdroj.eu

Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Włosnowice - Iłek od km 0+000 do km 0+770, długości

770,00mb.

II.2. Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane. 

II.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej Włosnowice - Iłek od km 0+000 do km 0+770, długości 770,00 mb, zgodnie z zapisami Tomu III (Opis przedmiotu zamówienia, Przedmiar robót) i Tomu IV (Szczegółowe specyfikacje techniczne) SIWZ.

Zakres robót;

Roboty budowlane związane z wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze gminnej Włosnowice - Iłek. Prace do wykonania w granicach istniejącego pasa drogowego. Nakładka bitumiczna na długości od 0+000 do 0+770 km i szerokości 3,0 mb wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy na szerokości 0,5mb.

Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.

- ścinanie obustronne poboczy,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym,

- profilowanie - zaklinowanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- utwardzenie obustronne poboczy materiałem kamiennym,

- zamontowanie znaków drogowych.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 -7 Roboty budowlane.

45.23.31.40  -2 Roboty drogowe

II.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Nie.

II.6.Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie.

II.7.Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

Tak.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Data zakończenia: 29.10.2009r.

 

 

IV. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

IV.1. Informacja na temat wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert - najpóźniej do dnia 24.09.2009r. do godz. 1100, w wysokości: 2 200 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem z konta na poniżej podany rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Solcu - Zdroju

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju

nr rachunku : 66851700070000000003900013

z dopiskiem: wadium na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Włosnowice - Iłek od km 0+000 do km 0+770, długości 770,00 mb.

UWAGA: Oryginał dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W wypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Wykonawca dołączy do oferty kopię dokonanego polecenia przelewu.

W przypadku wniesienia w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty oryginał dokumentu gwarancyjnego i obejmować cały okres związania ofertą.

 

IV.2. WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)      spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i ust. 2 ustawy.

 

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty zgodnie z postanowieniami SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty i oświadczenia.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków wynikających z art. 22, ust. 1:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust.1 pkt.1-3 ustawy (wg wzoru do SIWZ ),

b) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy (wg wzoru do SIWZ),

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w myśl ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 ze zm.).

g) wykaz wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - przy czym co najmniej 2 roboty o wartości 100 000 zł brutto każda – (wg wzoru do SIWZ),

h) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - (wg wzoru do SIWZ),

i) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt h), Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował – (wzór zobowiązania zgodnie z załącznikiem nr 4a).

Wykonawca musi posiadać lub mieć dostęp (dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub inny sposób) do wytworni mas bitumicznych.

j) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wg wzoru do SIWZ),

k) wskazanie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót (posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej) przy realizacji zamówienia (wg wzoru do SIWZ),

l) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. j) oraz k), Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - (wg wzoru do SIWZ).

Wykonawca musi załączyć kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualną informacją o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, osoby, która będzie pełniła nadzór ze strony Wykonawcy nad realizacją zamówienia,

ł) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 100 000,00 zł , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

m) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000,00 złotych

B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

- Każdy z wykonawców musi się podpisać pod pełnomocnictwem.

- Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

- Każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty wymienionych w pkt. 1b), c), d), e), f).

- Warunek określony w pkt. 1a), g), h), j, k, ł, m Wykonawcy, spełniają łącznie.

- Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

 

C. 1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.).

2. Dokumenty składane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN. Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Dołączone do oferty kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5. Gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

D. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Dokumenty składane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

V. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena.

 

VII. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

 

VIII. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.solec-zdroj.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Siedziba Zamawiającego – ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój.

 

IX. Termin składania ofert:

Termin składania ofert 24.09.2009r., o godz. 1100 (czasu lokalnego).

 

Miejsce: siedziba Zamawiającego – ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój, pok. 18 lub przesłać na adres Zamawiającego.

 

X. Termin związania ofertą:

Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

XI. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Nie dotyczy.

 

 

Załączone pliki
siwz_wlosnowice_ilek.zipSIWZ Włosnowice Iłek (siwz_wlosnowice_ilek.zip - 6223.415 KB)
Data publikacji: 2009-09-03 13:38:41 Redaktor: Barbara Wójtowicz

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2519
Wprowadził do systemu: Barbara Wójtowicz, data: 2009-09-03 13:26:56
Opublikował: Barbara Wójtowicz, data publikacji: 2009-09-03 13:39:36
Ostatnia zmiana: Barbara Wójtowicz, data: 2009-09-03 13:39:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu