OBWIESZCZENIE

2008-07-28 12:34:47 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.

 

Solec - Zdrój , dnia 25.07.2008.


Znak: GPŚ.I.7331-8/08


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 §1 oraz art.49 zm)

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.07.2008 znak:GPŚ.I.7331-8/08 Wójt Gminy Solec-Zdrój wydał decyzję w sprawie :

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz ZEORK Dystrybucja Sp.z.o.o. Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

dla inwestycji polegającej na:

budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia,

dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: budowe linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dla zasilania w energię elektryczną obiektu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „AGRO-TRANS” obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 116, położoną w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój.Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 .

Zobacz również: