OBWIESZCZENIE

2008-10-28 08:59:06 Obwieszczenia

Umorzenie postępowania w sprawie Rozbudowy i przebudowy systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Solec-Zdrój , Gmina Solec – Zdrój...

 

Solec - Zdrój , dnia 2008.10.27.


Znak: GPŚ.I.7331-4/08


OBWIESZCZENIE




Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2008.10.27. Wójt Gminy umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój, 28 – 131 Solec - Zdrój, dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie i przebudowie systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Solec-Zdrój , Gmina Solec – Zdrój w związku z przyjętym w dniu 28 marca 2008 roku Uchwałą NR XVI/76/08 Rady Gminy Solec – Zdrój Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Solec – Zdrój.


Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.


Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Solec-Zdrój, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm), tj. od dnia 2008.10.28. do dnia 2008.11.12.





Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta




Zobacz również: