OGŁOSZENIE O NABORZE

2008-11-13 13:41:28 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi inwestycji...

 

OGŁOSZENIE O NABORZEWójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora ds. obsługi inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów

w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju, ul. 1 Maja 10


 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) niezbędne :

- posiadać obywatelstwo polskie,

- posiadać wykształcenie wyższe techniczne: budowlane , z zakresu

inżynierii środowiska lub ochrony środowiska,

- posiadać minimum roczny staż pracy,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo umyślne,

- korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

b) dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów:

- znajomość prawa administracyjnego i samorządowego,

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz

prawa zamówień publicznych,

- znajomość obsługi komputera,

- posiadanie prawa jazdy kat. B


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku , na które

przeprowadzany jest nabór:

przygotowaniu przetargu i udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych,

opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego,

przekazanie wykonawcy dokumentacji technicznej oraz terenu budowy,

przyjmowanie od wykonawcy robót uzgodnionego harmonogramu robót i płatności,

uzyskiwanie od Wykonawcy finansowego zabezpieczenie kontraktu,

administrowanie i nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania robót zgodnie
z warunkami kontraktu, specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową,

udział w naradach spotkaniach na budowie,

przygotowywanie dokumentów do podpisu przez Zamawiającego oraz prowadzenie korespondencji z organami nadzoru budowlanego związaną z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót,

podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiające prawidłową realizację harmonogramu,

przestrzeganie zasady pisemnej korespondencji w sprawach budowy (każde zgłoszenie, polecenie, decyzja, akceptacja, uzgodnienie, czy potwierdzenie, jakie wystąpią w trakcie realizacji Kontraktu poświadczone będą w formie pisemnej – niezależnie od dziennika budowy),

przestrzeganie terminów przedkładania dokumentów, sprawozdań na budowie, które muszą być egzekwowane i dotrzymywane,

nadzór nad realizacją Kontraktu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami określonymi w dokumentach kontraktowych.

przekazanie kierownikowi budowy dziennika budowy; bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy i książki obmiarów przez kierownika budowy,

rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

prowadzenie i przechowywanie korespondencji oraz dokumentów kontraktowych budowy,

współpraca z projektantami w ramach nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektantów wyjaśnień związanych z realizacją robót i wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

udział w rozstrzyganiu technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

inicjowanie i koordynowanie wykonywania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych sprawdzających jakość i poprawność wykonywanych robót,

sporządzanie protokołów odbioru robót, częściowych, końcowych, pogwarancyjnych,

prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi
i ludnością miejscową,

dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót objętych Kontraktem,

zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,

nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych,

ostateczne rozliczenie Wykonawcy, przygotowanie dokumentów do ostatecznego odbioru robót i wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji oraz końcowego świadectwa płatności. 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys,

  2. kwestionariusz osobowy,

  3. list motywacyjny,

  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,

  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  6. oświadczenie o niekaralności,

  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór,

  8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności czynności prawnych.


 1. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój i Pacanów ” w terminie od 14 listopada do 28 listopada 2008 roku do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy - pok. Nr 18 lub za pośrednictwem poczty.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym

wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Rekrutacja prowadzona jest dwustopniowo:

  1. wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie , czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy,

  2. merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i polega na przeprowadzeniu testu ze znajomości zagadnień objętych wymaganiami od kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


 1. Termin wstępnej selekcji – 1 grudzień 2008 roku.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o jej wynikach w Biuletynie Informacji Publicznej.

O terminie rekrutacji merytorycznej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


 1. Z przebiegu rekrutacji sporządza się protokół, zamieszczając w nim listę kandydatów poczynając od najlepszego. 1. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek

pracy na okres próbny – 3 miesięcy. Po umowie na czas próbny, jeśli nie będzie zastrzeżeń , co do pracy zatrudnionego, zostanie z nim nawiązana umowa na czas nieokreślony.

Jeżeli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania

stosunku pracy, stosunek pracy nawiązuje się z kolejną osobą spośród

kandydatów wymienionych w protokole rekrutacji.


 1. W Urzędzie Gminy obowiązuje miesięczne wynagrodzenie płatne „z dołu”. Planowana wysokość wynagrodzenia - 2 400 zł mies. brutto ( sł. dwa tysiące czterysta zł )


 1. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój i Pacanów.Solec-Zdrój, 13 listopada 2008 r.

 

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Zobacz również: