OGŁOSZENIE O NABORZE

2007-01-23 14:08:11 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju.

 

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko

Inspektora ds. Inwestycji w Referacie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju.


 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) niezbędne :

- posiadać obywatelstwo polskie,

- posiadać wykształcenie minimum wyższe inżynierskie,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

- posiadać co najmniej trzyletni staż na stanowiskach

urzędniczych w jednostkach samorządowych, służbie cywilnej lub

urzędach państwowych,

- korzystać z praw publicznych,

b) dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów:

- znajomość prawa zamówień publicznych, prawa

cywilnego, administracyjnego i samorządowego,

- znajomość obsługi komputera,

- posiadanie prawa jazdy kat. B


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku , na które przeprowadzany jest nabór:

  1. inspirowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju infrastruktury,

  2. opracowywanie wniosków i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskanie środków pomocowych,

  3. prowadzenie i rozliczanie inwestycji,

  4. przygotowywanie dokumentacji przetargowej,

  5. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

  6. prowadzenie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys,

  2. kwestionariusz osobowy,

  3. list motywacyjny,

  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  6. oświadczenie o niekaralności,

  7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.


 1. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji” w terminie od 29 stycznia do 13 lutego 2007 r. do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy - pok. Nr 18 lub za pośrednictwem poczty .

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym

wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Rekrutacja prowadzona jest dwustopniowo:

  1. wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie , czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy,

  2. merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.


 1. Termin wstępnej selekcji – 20 luty 2007 roku.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o jej wynikach w Biuletynie Informacji Publicznej.

O terminie rekrutacji merytorycznej ( rozmowy kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


 1. Z przebiegu rekrutacji sporządza się protokół, zamieszczając w nim listę kandydatów poczynając od najlepszego. 1. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek

pracy na okres próbny. Po umowie na czas próbny, jeśli nie będzie zastrzeżeń , co do pracy zatrudnionego, zostanie z nim nawiązana umowa na czas nieokreślony.

Jeżeli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania

stosunku pracy, stosunek pracy nawiązuje się z kolejną osobą spośród

kandydatów wymienionych w protokole rekrutacji.


 1. Na stanowisku Inspektora w Urzędzie Gminy obowiązuje miesięczne

wynagrodzenie płatne „z dołu”. Planowana wysokość wynagrodzenia

- 1700 zł mies. brutto ( sł. jeden tysiąc siedemset zł )


 1. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Zobacz również: