OBWIESZCZENIE

2009-09-23 14:02:52 Obwieszczenia

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gminy Solec-Zdrój.

 O B W I E S Z C Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gminy Solec-Zdrój.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/35/2007 Rady Gminy w Solcu -Zdroju z dnia 27 kwietnia 2007r o przystąpieniu do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”, uchwalonego uchwałą Nr II/19/02 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002 r.,


zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ,

w dniach od 14 października 2009 r. do 25 listopada 2009r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany „Studium” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 listopada 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju, sala nr 7 o godz. 11oo.


Zgodnie z art. 11 pkt. 11 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany „Studium” może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Solec-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.
WÓJT

Mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: