INFORMACJA

2009-09-23 14:06:22 Obwieszczenia

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY SOLEC -ZDRÓJ


Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 6 i 7 - ustawy z dnia z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.).


podaje się do publicznej wiadomości

informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie :Z publicznie dostępnym wykazem danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz wyszczególnionymi dokumentami można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, pokój Nr 8, w godzinach pracy Urzędu, w dniach od 14 października 2009 r. do 25 listopada 2009 r.


Uwagi do tych dokumentów mogą być składane w terminie od dnia 14 października 2009 r. do 25 listopada 2009r. w tut. Urzędzie pokój Nr 8.

WÓJT

Mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: