ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2010-05-17 09:03:22 Obwieszczenia

O wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Solec - Zdrój, dnia 2010.05.12.

Znak: GPŚ.II.7624-1/2010
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.01.2010r wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przetwarzanie odpadów powstałych z tych pojazdów oraz budowie stacji napraw pojazdów zlokalizowanej na działce nr ewid. 2.616/1 w miejscowości Zborów gm. Solec Zdrój

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 39a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Mając na uwadze, powyższe, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Organem właściwym dla wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Solec Zdrój, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku Zdroju


Z treścią dokumentacji oraz postanowieniem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 8 w godz. 715 – 1515

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczenie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje umieszczone w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec - Zdrój oraz miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia - miejscowości Zborów.

Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Zobacz również: