Rozbudowa i przebudowa systemu wodno- kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Wola Biechowska , Gmina Pacanów na nieruchomościach położonych w miejscowości Wola Biechowska ,wraz z pompowniami .

2007-07-02 11:09:34 Obwieszczenia

Stosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) podaje się do publicznej wiadomości , że w dniu 12.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój ,ul.1 Maja 10 dla inwestycji polegającej na...

Rozbudowie i przebudowie systemu wodno- kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Wola Biechowska , Gmina Pacanów na nieruchomościach położonych w miejscowości Wola Biechowska ,wraz z pompowniami Zakres przedsięwzięcia obejmuje: projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U SN 12 o średnicy Dn 160 mm, Dn 200 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki, 1 minipompownia zagrodowa,pompownia sieciowa P9,pompownia sieciowa P10,pompownia sieciowa P 11, projektowaną sieć kanalizacji tłoczonej. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary gm. Solec Zdrój. Projekt nie przewiduje kolizji z istniejącą zielenią( nie przewiduje wycinki drzew). Zakres prowadzonych robót nie spowoduje zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujących kontakt wód podziemnych z powierzchniowymi. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach porozumienia międzygminnego gmin Solec-Zdrój i Pacanów – w sprawie wspólnego wykonania zadania publicznego, którego zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie oraz rozwój i poprawę infrastruktury wiejskiej. infrastruktury . Z treścią wniosku oraz przebiegiem tras określonych na mapach można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w referacie Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 do 1515. oraz Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Radziwiłłówka 2,28-133 Pacanów,u Inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska, pok. Nr 10. w godz. 715 do 1515. (poniedziałek-piątek) Wójt Mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: