OGŁOSZENIE O NABORZE

2007-11-15 12:15:26 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju. 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) niezbędne :

- posiadać obywatelstwo polskie,

- posiadać wykształcenie wyższe magisterskie,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

- korzystać z praw publicznych,

b) dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów:

- znajomość prawa administracyjnego i samorządowego oraz

ustawy znajomość planowaniu znajomość zagospodarowaniu przestrzennym,

- znajomość obsługi komputera,

- posiadanie prawa jazdy kat. B


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku , na które

   przeprowadzany jest nabór:


- Współpraca przy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemów

infrastruktury komunalnej, usług komunalnych i utrzymaniu zieleni;

- Współpraca przy utrzymaniu czystości i porządku w gminie


 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys,

  2. kwestionariusz osobowy,

  3. list motywacyjny,

  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  6. oświadczenie o niekaralności,

  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.


 1. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego” w terminie od 19 listopada 2007 r. do 3 grudnia 2007 r. do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy - pok. Nr 18 lub za pośrednictwem poczty.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Rekrutacja prowadzona jest dwustopniowo:

  1. wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie , czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy,

  2. merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Termin wstępnej selekcji – 10 grudnia 2007 roku.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o jej wynikach w Biuletynie Informacji Publicznej.

O terminie rekrutacji merytorycznej ( rozmowy kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 1. Z przebiegu rekrutacji sporządza się protokół, zamieszczając w nim listę kandydatów poczynając od najlepszego.

 1. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek

pracy na okres próbny – 1 miesiąca. Po umowie na czas próbny, jeśli nie będzie zastrzeżeń , co do pracy zatrudnionego, zostanie z nim nawiązana umowa na czas określony – 5 miesięcy.

Jeżeli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania

stosunku pracy, stosunek pracy nawiązuje się z kolejną osobą spośród

kandydatów wymienionych w protokole rekrutacji.

 1. Na stanowisku podinspektora w Urzędzie Gminy obowiązuje miesięczne

wynagrodzenie płatne „z dołu”. Planowana wysokość wynagrodzenia

- 1150 zł mies. brutto ( sł. jeden tysiąc sto pięćdziesiąt zł )

 1. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Zobacz również: