ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2011-08-29 10:58:16 Obwieszczenia

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

Solec Zdrój, dnia 25.08.2011

Znak: GPŚ-I.6220.2.2011

Znak nieaktualny sprawy

GPŚ.II.7624-3/2009


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. powołana dalej jako „UOOŚ”) 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów:

1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78 m, średnicy wirnika do 56 m,

2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt.,

3) linie kablowe średniego napięcia SN

zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój.

Z wniosku P. Bożeny Wandy Babiarz w dniu 18.12.2009r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów:

1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78 m, średnicy wirnika do 56 m,

2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt.,

3) linie kablowe średniego napięcia SN

zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój.

Postanowieniem z dnia 22.03.2010r. Znak: GPŚ.II.7624-3/2009 Wójt Gminy Solec Zdrój po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 24.02.2010 znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-230/09/kk nałożył obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju opinią sanitarną z dnia 29.12.2009 znak: SE.V-4470/83/09 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie widzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.

W dniu 17.08.2011r. inwestor złożył raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym dla wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Solec Zdrój, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy UOOŚ, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.


Z dokumentacją oraz złożonym przez wnioskiującego raportem oddziaływania inwestycji na środowisko w przedmiotowej sprawie moża zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Solec Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa , pok. nr 8 w godz. 700– 1500 .

  W terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 34 ustawy UOOŚ można składać do tut. Urzędu uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie do złożonego raportu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 8, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy UOOŚ.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostęnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój, , tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stopnica, w miejscowości Konary oraz miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia - miejscowości Sułkowice.


      Z up. Wójta

                          mgr inż. Grzegorz Jabłoński

                                                  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

                                 Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Zobacz również: