ZAPYTANIE OFERTOWE

2012-04-27 13:11:43 Obwieszczenia

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

Solec-Zdrój 26.04.2012r.

Znak: GPŚ-I.60.10.2012

 

 

 

                                                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

 

Przedmiot zamówienia:

Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków oraz transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej na terenie gminy Solec-Zdrój (ok. 5700m²).

Termin realizacji zamówienia: od 15.08.2012.r do 31.10.2012r.

Sposób przygotowania oferty:

1.      W ofercie należy podać nazwę i adres oferenta.

2.      Aktualne zezwolenie na realizację przedmiotu zamówienia tj. nr zezwolenia, data wydania zezwolenia, termin obowiązywania zezwolenia, nazwę organu wydającego zezwolenie.

3.      Cenę netto i brutto za 1m²: (I) demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Solec-Zdrój oraz (II) transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej, uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu tj. pakowania.

Cenę netto i brutto za 1m² w rozbiciu na poszczególne elementy: (I) demontaż,     transport i utylizacja oraz (II) transport i utylizacja, z uwzględnieniem kosztów pakowania.

 

 Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2012r .

                                                       (termin wpłynięcia oferty do UG)

                                                      w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju

                                                      lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.

 

 

Osoba do kontaktu w UG Solec-Zdrój:

Ewa Król-Pałys

Tel. 41 3776041 wew. 36

http://solec-zdroj.pl/bip/ zakładka Ogłoszenia/Aktualności

 

                           

                                                                            Z up. Wójta

                                                                            mgr inż. Grzegorz Jabłoński

                                                                            Kierownik Referatu Gospodarki

                                                                            Przestrzennej,

                                                                           Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

w załączeniu formularz ofertowy

Zobacz również: