KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA – NOWY SYTSEM GOSPODARKI ODPADAMI

2013-01-08 08:31:37 Obwieszczenia

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje prawne wprowadzają zasadnicze zmiany w istniejącym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyjęte zmiany wynikają z wymogów Unii Europejskiej i obowiązku dostosowania prawa polskiego do uregulowań polityki ekologicznej stosowanej w Unii Europejskiej.

Ustawa nakładając na gminę nowe zadania ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Najważniejsze zmiany:


1. Zgodnie z nowelizacją ww. ustawy od 1 lipca 2013 roku Gmina Solec-Zdrój przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w gminie.

2. Od 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do Gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych.

3. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez przedsiębiorcę.

4. Opłata za odbieranie odpadów kształtowała się będzie na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłaty obniżone. Opłatami obniżonymi będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój będą zbierać selektywnie odpady komunalne. Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęci opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadów.


5. Na terenie gminy powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz rodzajach odbieranych odpadów.

6. Ustawa ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej, co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości wywożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Wymogi unijne zakładają prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz osiąganie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku takich frakcji odpadów komunalnych jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. Zgodnie z prawem celem jest osiągnięcie poziomu  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% do 31.12.2020r.
W 2011 roku gmina Solec-Zdrój osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów na poziomie 13,7%.

7. Już w roku 2013 Gmina zobowiązana jest ograniczyć do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, do 2020r. do nie więcej niż 35% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

8. Nie spełnianie przez Gminę powyższych wymagań wiązać się będzie z karami pieniężnymi. W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie nowego sytemu gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko, ale także ograniczać wydatki.

W celu ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.


Bieżące informacje na temat wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą pojawiały w BIP w zakładce Gospodarka Odpadami, umieszczane będą na Tablicy Ogłoszeń Urzędu oraz w sołectwach za pośrednictwem sołtysów.

Zobacz również: