ZAWIADOMIENIE

2013-01-22 10:24:23 Obwieszczenia

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych, WOD-GAZ – Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a.

Solec Zdrój, dn. 22.01.2013r.

Znak: GPŚ.I.6220.6.2012

      ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych, WOD-GAZ – Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm). Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz w sprawie ustalenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju opinią sanitarną z dnia 10.10.2012r. znak: SE.V-4470/48/12 zajął stanowisko, iż nie widzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie wpływu na zdrowie ludzi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 07.01.2013r. znak: WOO-II.4240.274.2012.TM.9 wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Postanowieniem z dnia 21.01.2013r. znak: GPŚ.I.6220.6.2012 organ prowadzący postępowanie odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 10 KPA każda ze stron postępowania przed wydaniem decyzji może zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju , ul. 1 Maja 10, Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. nr 4 w godz. 700 – 1500 .

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20. W związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy oraz art. 49 KPA strony mogą być zawiadamianie o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

 

 

                                                                 Z up. Wójta 
                                                                 mgr inż. Grzegorz Jabłoński 
                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,
                                                                 Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                    

 

Zobacz również: