OBWIESZCZENIE

2008-01-11 12:06:07 Obwieszczenia

                                                                                                                                                                            Solec-Zdój, dnia 9.01.2008


Znak: GKB.I.7331-32/07
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 § 1 oraz art. 49

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. 2 póź.

zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9.01.2008. Znak: GKB.I.7331-32/07

Wójt Gminy Solec-Zdrój wydał decyzję w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej

na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28-131 Solec-Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój

i Pacanów

dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec-Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Świniary,

Gmina Solec-Zdrój wraz z pompownią P1 , z przebiegiem tras określonych na mapie

zasadniczej w skali 1 : 1000, sekcje oznaczone nr 164.121.083, 164.12l.084,

164.121.131, 164.121.132, 164.121.123 , 164.121.124, 164.121.133, 164.121.134,

164.121.171, 164.121.172 , 164.121.181, 164.121.174, stanowiące załącznik Nr 1 do

niniejszej decyzji.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest poprzez:

- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U 0 średnicy Dn 200 mm, Dn

160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki,

- przepompownię ścieków P1, na działce nr ew.1024, umożliwiającą transport ścieków

z niższych poziomów terenu do głównych ko1ektorów sanitarnych,

- projektowaną sieć kanalizacji tłocznej

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno -

ciśnieniowy z doprowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Świniary.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr

98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią. decyzji w Urzędzie

Gminy w Solcu-Zdroju, pokój nr 3 w Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony

Środowiska i Rozwoju Gminy, w dniach od 2008.01.09. do 23.01.2008.


    Z up. WÓJTA

mgr inż.Artur Cygan

 ZASTĘPCA WÓJTA

                                                                                                                         

                                                                                                                                  

Zobacz również: