ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2015-01-20 10:06:10 Obwieszczenia

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 


Urząd Gminy w Solcu-Zdroju działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 19.01.2015r. z wniosku Pani Bożeny Wandy Babiarz została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój”.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój w referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 19 w godz. 700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stopnica, w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Sułkowice oraz w miejscowości Konary.
Z up. Wójta

mgr inż. Grzegorz Jabłoński

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

Ochrony Środowiska i RolnictwaZobacz również: