OGŁOSZENIE

2016-02-15 09:28:42 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój dotyczącej:

1) części obszaru Gminy Solec – Zdrój obejmującego miejscowości: Świniary, Zielonki i Ludwinów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Solec – Zdrój Nr XXI/96/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 poz. 2925 z dnia 17.10.2008r.,

2) Zmiana o której mowa w pkt. 1 polegać będzie na uchyleniu ustaleń tej części planu, która dotyczy sołectw  Świniary, Zielonki i Ludwinów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i art 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199) oraz Uchwały Nr XXXIV/198/2014 Rady Gminy Solec -Zdrój z dnia 25 czerwca  2014r w sprawie  przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec - Zdrój zmienioną Uchwałą Nr XVII/86/2016 z 11 lutego 2016r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.02.2016r. Do 16.03.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz. 7:00 – 15:00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.03.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy/sala konferencyjna o godz. 11:00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@solec-zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2016r.

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój

Adam Pałys

Zobacz również: