OBWIESZCZENIE

2016-09-22 13:51:17 Obwieszczenia

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Solec-Zdrój, działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z póź. zm.)

 

informuje

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016-2023”

 

                Zgodnie z art. 57 pkt. 1 i art. 58 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach/ Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska
w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016-2023”

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016-2023” (znak pisma: NZ.9022.5.131.2016).

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016-2023” (WPN-II.410.114.2015.EC).

 

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.U. 2013 poz. 1235 z póź. zm.)  a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy ooś.

               

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

 

 

                Informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Solec-Zdrój na lata 2016-2023”. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                                    mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: