Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

2018-12-07 15:43:42 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. tj. Dz.U.2018.2204 t.j. z dnia 2018.11.26) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój.


Adres nieruchomości:

Magierów gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

153

Obręb ewidencyjny :

0004 – Magierów

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej /tytuł prawny

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego SPN.IV.7532.132.2018, KW KI1B/00063784/5

Powierzchnia nieruchomości :

0,14 ha

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren upraw rolnych

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP.

Cena nieruchomości


3 900 zł

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość dzięki której ulegną poprawie warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, w/w działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość bowiem jest to działka o kształcie bardzo wąskiego prostokąta (szer.ok.3,5 m. dł. ok 550 m.).

Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie bezprzetargowym – bezpośredniemu sąsiadowi przedmiotowej nieruchomości tj. panu Dariuszowi Barańskiemu zam. Magierów 18, 28-131 Solec – Zdrój, który jest właścicielem nieruchomości sąsiedniej, zabudowanej w miejscowości Magierów.


Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


Bliższe informacje nt. treści wykazu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 24 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 30.
Zarządzenie Nr 103/2018


Zobacz również: