Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2019-06-04 10:28:18 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdrój zostanie zatrudniony: Pan Ernest Chmura zamieszkały w miejscowości Wełnin

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.


W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdrój zostanie zatrudniony:

 

                              Pan Ernest Chmura zamieszkały w miejscowości Wełnin

 

 

                                                                             Uzasadnienie

 

 

Komisja rekrutacyjna w wyniku wstępnej selekcji ustaliła, iż w terminie zostały złożone dwie oferty. Obie oferty spełniły wymogi formalne określone w ogłoszonym naborze i zakwalifikowały się do drugiego etapu rekrutacji tj. merytorycznej selekcji kandydata polegającej na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Komisja rekrutacyjna oceniła na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość przez kandydatów ustawy o samorządzie gminnym, przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przydatność do pracy administracyjnej (odporność na stres, komunikatywność, kreatywność). 

 

Pan Ernest Chmura przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacyjną i uzyskał najwyższą ilość punktów w związku z tym zostanie zatrudniony na stanowisku młodszego referenta ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

 

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Solec-Zdrój

Zobacz również: