OBWIESZCZENIE

2020-03-13 14:27:57 Obwieszczenia

dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec Zdrój”.

 wody_polskie_1.png

                                                                                                     Sandomierz, 09.03.2020 r.

 

 

 

KR.ZUZ.4.421.261.2019.ES

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie:

- art. 10  § 1, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.)

- art. 389 pkt 1, pkt 6 i pkt 9,  art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 t.j.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 09.09.2019 r. (data wpływu 27.09.2019 r) oraz jego uzupełnieniem w dniach 27.01.2020 r. (data wpływu 31.01.2020 r.) oraz 02.03.2020 r.(data wpływu do ZZ w Sandomierzu) zostało wszczęte na wniosek Gminy Solec - Zdrój, postępowanie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1)      usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do urządzeń wodnych i wód istniejącymi wylotami;

2)      wykonanie urządzeń wodnych;

3)      prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów,

 

dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec Zdrój”.

 

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działek nr. ewid.:

- 76/1, 527/1, 530, 344, 331, 336, 337, 342/14 Solec - Zdrój – obręb 0007 Solec - Zdrój, w miejscowości Solec - Zdrój, gmina Solec - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;

- 304, 545, 305, 306, 76/1, 308, 660, 312/2, 313, 544, 626, 547, 531, 95/4, 95/3, 95/2, 95/1, 94, 93, 92 Strażnik – obręb 0008 Strażnik, w miejscowości Strażnik, gmina Solec - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;

- 1185, 1189, 1188, 1187, Żuków – obręb 0019 Żuków, w miejscowości Żuków, gmina Solec - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;

- 870, 1019/1, 886, 873, 872/2, 872/1, 170, 870, 168, 700, 30, 622, 560/2, 342, 339, 338/1, 336, 335, 334, 333, 75, 77, 332, 331, 330, 329, 328, 342, 29, 28,  Piasek Mały – obręb 0005 Piasek Mały,
 w miejscowości Piasek Mały, gmina Solec - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;

- 151, 150, 145/2, 145/1, 146, 32, 64/2, 36/3, 64/1, 63, 62/1, 345/2, 345/1, 36/2, 17, 16, 15/5, 15/6, 15/3, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7/1, 7/2, 6, 5/2, 5/1, 21, 66, 300/1, 32, Baranów – obręb 0001 Baranów,
w miejscowości Baranów, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;

- 205, 206, 207, 209, 211/1, 211/2, 226, 243, 225, 224, 215, 214, 213, 212 Skotniki Małe – obręb 0035 Skotniki Małe, w miejscowości Skotniki Małe, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;

- 495, 400, 429, 428, 420, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 135, 134, 133, 130/3, 130/1, 129, 127, 126, 406, 5, 4, 3, 404, 420 Skotniki Duże – obręb 0034 Skotniki Duże, w miejscowości Skotniki Duże, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;

- 23, 24, 25, 26, 27, 1/37, 447/2, 447/11, 447/10, 203, 201, 200, 199/1, 198, 197/4, 197/3, 197/2, 458 Radzanów – obręb 0030 Radzanów, w miejscowości Radzanów, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie;

- 5792 Zbludowice – obręb 0043 Zbludowice, w miejscowości Zbludowice, gmina Busko - Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

 

Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, w trybie art. 49 Kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie posterowania poprzez Obwieszczenie.  

Dlatego zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (poprzez Obwieszczenie).

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 700-1500). Sprawę prowadzi pani Ewa Sieradzka  (telefon 15/ 832-27-97) a ewentualne wnioski
i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.     

 

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju, Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju, Urzędzie Gminy w Busku - Zdroju oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl

Pouczenie

 

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.) lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się jak w zał. nr 1

                                                                                                                                 Krzysztof Sobiecki

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu

               /podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

 

 wody_2.png