Obwieszczenie

2020-04-09 14:32:01 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój w ślad za obwieszczeniem z dnia 09.03.2020 po wniesieniu korekty na wniosek inwestora co do zakresu inwestycji dotyczącej LICP, poprzez wykreślenie działki nr 98 i dopisanie działki 153 oraz 99 w obrębie m. Świniary ponownie zawiadamia:

Solec – Zdrój, dnia 09.04.2020r.

Znak: RIG-III.6730.6.2020

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

Zawiadamia

że w ślad za obwieszczeniem z dnia 09.03.2020 znak: jw. po wniesieniu korekty na wniosek inwestora co do zakresu inwestycji dotyczącej LICP, poprzez wykreślenie działki nr 98 i dopisanie działki 153 oraz 99 w obrębie m. Świniary ponownie zawiadamiam o toczącym się postępowaniu pn:

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii średniego i niskiego napięcia wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych:

·        25 i 88/10, położoną w miejscowości Zielonki, gmina Solec–Zdrój,

·        99, 153, 846/1, 846/2, 846/3, 523, 524, 525, położoną w miejscowości Świniary, gmina Solec–Zdrój.

O zakresie programowym obejmującym: linię napowietrzno-kablową SN 15kV o długości około 0,45 km (450 m), stację transformatorową słupową 15/0,4 kV – 1 szt. oraz linię kablową nN 0,4 kV, o długości ok. 0,15 km (150 m).

 

Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 19 oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.

 Z up. Wójta

mgr inż. Grzegorz Jabłoński

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej 

 

 

 

Otrzymują:

1)      Tablica ogłoszeń w miejscowości Zielonki

2)      Tablica ogłoszeń w miejscowości Świniary

3)      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój

4)      BIP

5)      A/a

Zobacz również: