Obwieszczenie

2020-04-22 09:40:25 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości Świniary, gm. Solec - Zdrój.

Solec – Zdrój, dnia 21.04.2020r.

Znak: RIG-III.6730.8.2020

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 z dnia 2020.02.24)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BUS4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewid. 541 położonej w miejscowości Świniary, gm. Solec - Zdrój.

 Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 19 oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.

 

 Z up. Wójta

mgr inż. Grzegorz Jabłoński

Inspektor ds. gospodarki przestrzennej 

Otrzymują:

1)      Tablica ogłoszeń w miejscowości Świniary

2)      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój

3)      BIP

4)      A/a

Zobacz również: