Zawiadomienie

2021-08-09 12:47:20 Obwieszczenia

Zawiadamia się, że z wniosku: Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 591 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów.

Solec - Zdrój, dn. 09.08.2021.

Znak: RIG-III.6831.11.2021

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21) zawiadamia się, że z wniosku: Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 591 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów. W wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:

1)      nr 591/1 o pow. 0,0091 ha

2)      nr 591/2 o pow. 0,0809 ha

 Na podstawie art. 10 Kpa strony zainteresowane w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się aktami z sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju pok. Nr 34 w godzinach od 700 do 1500 i zgłosić ewentualne zastrzeżenia, wnioski i uwagi w sprawie. Zastrzeżenia, wnioski i uwagi w sprawie można złożyć na adres ug@solec-zdroj.pl, poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, listownie lub na Biuro podawcze budynku UG podając nr sprawy.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

 

  Otrzymują:

1)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 09.08.2021r.

2)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Zborów

Zobacz również: