Zawiadomienie

2021-10-22 14:37:53 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 31 o powierzchni 0,2100 ha położonej w Solcu-Zdroju

Solec - Zdrój, dn. 22.10.2021.

Znak: RIG-III.6831.15.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 31 o powierzchni 0,2100 ha położonej w Solcu-Zdroju zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:

 

1)      31/1 o powierzchni 0,0138 ha,

2)      31/2 o powierzchni 0,1962 ha

 

 Celem podziału działki jest wydzielenie działki 31/1 na powiększenie działki sąsiedniej o nr. 29 oraz 30.

 

Zainteresowane strony na podstawie art. 49 ust 2 Kpa w ciągu 14 dni od dnia ukazania się zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, pok. Nr 27 w godzinach od 700 do 1500 i zgłosić ewentualne zastrzeżenia, wnioski i uwagi w sprawie.

 

 

 

 

Otrzymują:

1)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 22.10.2021r.

 

Zobacz również: