Wersja do druku

Opublikowano: 2020-07-23 14:19:07

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju

Wynik postepowania:

 logos.jpg

Solec- Zdrój dnia, 23.07.2020r.

 

Nr sprawy: RIG.701.4.34.2020

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

Db Budownictwo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Armii Krajowej 8

28-236 Rytwiany

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie kryteriów oceny określonych w punkcie 19 tomu I SIWZ tj.

a) cena oferty – waga kryterium 60%,

b) okres gwarancji dla robót (z wyłączeniem zieleni)– waga kryterium 30%,

c) doświadczenie personelu wykonawcy - waga kryterium 10%,

Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie – 95 pkt.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

  

Lp

Nazwa Wykonawcy

Razem pkt

Cena oferty brutto w zł

(waga kryterium 60%)

Kryterium Okres gwarancji dla robót (z wyłączeniem zieleni)

(waga kryterium 30%)

Kryterium Doświadczenie personelu wykonawcy

(waga kryterium 10%)

Punktacja razem

 

1

Sorted Sp. z o.o.

Chyliczki, Ul. Wschodnia 27B

05-500 Piaseczno

Oferta odrzucona

 

2

Apis Polska Sp. z o.o.

Ul. 3 maja 85

37-500 Jarosław

48,57

30

8

86,57

 

3

Park-M Poland Sp. z o.o.

Ul. Piaski 12

33-340 Stary Sącz

Oferta odrzucona

 

4

GB Technology S.C.

Ul. Garbarska 21

25-826 Kielce

Oferta odrzucona

 

5

Firma FRANCUZ

Francuz Bogdan

Żębocin 24B

32-100 Proszowice

38,24

30

10

78,24

 

6

Heinich-Investment

Paweł Heinich

Ul. Wapiennikowa 10A

25-112 Kielce

Oferta odrzucona

 

7

HPM Szafraniec s.c.

Paweł Szafraniec Mariusz Szafraniec

Ul. Wyszyńskiego 72

28-100 Busko-Zdrój

Oferta odrzucona

 

8

Db Budownictwo Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

Ul. Armii Krajowej 8

28-236 Rytwiany

60,00

30

5

95,00

 

 Z postępowania przetargowego nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2583
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-04-28 12:03:29
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-04-28 12:41:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu