Wersja do druku

Opublikowano: 2021-02-02 13:19:01

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju

Wynik postepowania:

 logo_rpo_nowe.png

Solec- Zdrój dnia, 02.02.2021r.

 Nr sprawy: RIG.701.4.3.2021

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

Firma Handlowa ARTMED

J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. Jawna

Ul. Św. Antoniego 18 lok 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie kryteriów oceny określonych w punkcie 19 tomu I SIWZ tj.

a) cena oferty – waga kryterium 60%,

b) okres gwarancji dla robót– waga kryterium 35%,

c) doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy - waga kryterium 5%,

Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie – 100 pkt.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Razem pkt

Cena oferty w zł (waga kryterium 60%)

Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (waga kryterium 5%)

Okres gwarancji dla robót (waga kryterium 35%)

1

Firma Wielobranżowa „POL-BUD” Mariusz Klimczak

Pieczonogi 50

28-220 Oleśnica

46,29

5

35

86,29

2

Heinich-Investment

Paweł Heinich

Ul. Wapiennikowa 10A

25-112 Kielce

52,99

5

35

92,99

3

Intero Serwis Sp. z o.o.

Ul. Gustawa Daniłowskiego 6/76

01-833 Warszawa

38,22

5

35

78,22

4

Liftprojet Inżynieria Dźwigowa

Paweł Rafalik

Kalinowo 86

07-304 Ostrów Mazowiecka

38,16

5

35

78,16

5

Firma Handlowa ARTMED

J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. Jawna

Ul. Św. Antoniego 18 lok 3

97-200 Tomaszów Maz.

60,00

5

35

100,00

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe

„OTECH” sp. z o.o.

Ul. Dukielska 83

38-300 Gorlice

50,55

5

35

90,55

 

Z postępowania przetargowego nie wykluczono żadnego z Wykonawców, nie odrzucono żadnej z ofert. 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 404
Wprowadził do systemu: Piotr Kalita, data: 2020-12-30 12:26:54
Opublikował: Piotr Kalita, data publikacji: 2020-12-30 12:51:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu