2019

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2019

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Solec Zdrój.

Zarządzenie Nr 2/2019

w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe z podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Zarządzenie Nr 3/2019

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Solec-Zdrój w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 4/2019

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 5/2019

w sprawie sprzedaży w trybie ofertowym samochodu, marki Land Rower model defender 90 2.5 TDI z 1999 roku, nr rejestracyjny TBU EJ39 będącego własnością Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 6/2019

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 7/2019

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 8/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 9/2019

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 10 /2019

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 11/2019

w sprawie określenia planu kont dla Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 12/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2019.

Zarządzenie Nr 13/2019

W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 14/2019

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 15/2019

w sprawie wyznaczenia komisji do: przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę nieruchomości gminnych, przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 16/2019

w sprawie organizacji II przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 17/2019

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 18/2019

w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 19/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 20/2019

w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 21/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectw położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 22/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectw położonych na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 23/2019

w sprawie powołania zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr 24/2019

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw zastępcy wójta gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 25/2019

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw zastępcy wójta gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 26/2019

na podstawie art 772 § 4, 5, 6 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974(tj, Dz. U. z 2018 r. , poz. 917) oraz art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2008o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r.. , poz. 1260 ze zm.)

Zarządzenie Nr 27/2019

w sprawie wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych.

Zarządzenie Nr 28/2019

w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.

Zarządzenie Nr 29/2019

w sprawie przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Zastępca Wójta w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 30/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019 rok

Zarządzenie Nr 31/2019

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Solec-Zdrój Sekretarzowi Gminy.

Zarządzenie Nr 32/2019

w sprawie korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 33/2019

w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu.

Zarządzenie nr 34/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 35/2019

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świetlic wiejskich/świetlic przy remizach OSP będących własnością Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 36/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 37/2019

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 38/2019

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 39/2019

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 40/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gmina na rok 2019r.

Zarządzenie Nr 41/2019

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Solec-Zdrój w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Zarządzenie Nr 42/2019

w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia szczegółowych zadań i trybu jej pracy

Zarządzenie Nr 43/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 44/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 45/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 46/2019

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy

Zarządzenie Nr 47/2019

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 49/2019

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Żuk ów na terenie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 50/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszego referenta ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

Zarządzenie Nr 51/2019

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 52/2019

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 53/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury Solec-Zdrój za 2018 rok.

Zarządzenie Nr 56/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 57/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

Zarządzenie Nr 58/2019

w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 59/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie

Zarządzenie Nr 60/2019

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Gminę Solec-Zdrój i określenia regulaminu jej prac.

Zarządzenie Nr 61/2019

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 65/2019

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 66/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 67/2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu Szkół w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 68/2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

Zarządzenie Nr 69/2019

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 70/2019

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

Zarządzenie Nr 71/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej na okoliczność oceny prac wykonanych w ramach konkursu międzyszkolnego przeprowadzonego w ramach realizacji Programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie Nr 72/2019

w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój zgłoszonych do dofinansowania w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 73/2019

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół w Gminie Solec-Zdrój w ramach zadania pn. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

Zarządzenie Nr 75/2019

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 79/2019

w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zastępcy kierownika referatu gospodarki komunalnej oraz zastępcy kierownika referatu organizacyjnego, promocji i kultury w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 80/2019

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 81/2019

w sprawie sprzedaży w trybie ofertowym zbiorników ciśnieniowych

Zarządzenie Nr 82/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019 rok.

Zarządzenie Nr 83/2019

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 84/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 85/2019

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 86/2019

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie gminy Solec-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 87/2019

w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji dla projektu „Pasje zaklęte w nauce"

Zarządzenie Nr 88/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu "Pasje zaklęte w nauce"

Zarządzenie Nr 89/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 90/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 91/2019

w sprawie zmiany regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 92/2019

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą.

Zarządzenie Nr 93/2019

w sprawie sprzedaży w trybie ofertowym zbędnych urządzeń będących własnością Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 94/2019

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy na rok 2019

Zarządzenie Nr 95/2019

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 96/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 97/2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali OKW w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019.

Zarządzenie Nr 98/2019

w sprawie ustalenia zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym członków OSP z terenu Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 99/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 100/2019

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 101/2019

w sprawie określenia planu kont dla Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 102/2019

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 103/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Solec-Zdrój na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 103A/2019

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 104/2019

w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zarządzenie Nr 105/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszego referenta ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 106/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 107/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019 rok

Zarządzenie Nr 108/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 109/2019

w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie i jej jednostkach od 1 listopada 2019r.

Zarządzenie Nr 110/2019

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 111/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 112/2019

w sprawie wyznaczenia komisji do : - przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę nieruchomości gminnych, - przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 113/2019

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 114/2019

w sprawie opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2032

Zarządzenie Nr 115/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 116/2019

w sprawie nieodpłatnego przekazania obiektów sportowych.

Zarządzenie Nr 117/2019

zmieniające zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 marca 2019 w sprawie korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 118/2019

w sprawie wprowadzania legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 119/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 120/2019

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 121/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2020.

Zarządzenie Nr 122/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 123/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 124/2019

w sprawie powołania stałej komisji do dokonywania odbiorów w ramach projektu pod nazwą "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów.

Zarządzenie Nr 125/2019

w sprawie wprowadzania Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w obiektach stanowiących mienie Gminy.

Zarządzenie Nr 126/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 127/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku "Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021"

Zarządzenie Nr 128/2019

w sprawie: sprzedaży w trybie ofertowym zbędnych urządzeń będących własnością Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 129/2019

w sprawie określenia procedury udzielania upoważnień oraz pełnomocnictw przez Wójta Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 130/2019

w sprawie informacji nt. dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 131/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 132/2019

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 133/2019

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury z zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Solec-Zdrój oraz jej jednostkach budżetowych.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 145997

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2019-01-29 11:56:01
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2019-01-29 11:56:13
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-01-02 13:41:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony