2021

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektora ds. budżetowych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 2/2021

w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w Gminie Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 3/2021

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko referenta ds. budżetowych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 4/2021

w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 5/2021

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 6/2021

zmieniające skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 7/2021

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Nr 8/2021

w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności oraz powołania zespołu koordynatorów ds. zapewnienia dostępności osobo, ze szczególnymi potrzebami

Zarządzenie Nr 9/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 10/2021

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2021.

Zarządzenie Nr 11/2021

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Solec-Zdrój w 2021 roku

Zarządzenie Nr 12/2021

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 13/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 14/2021

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 15/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2021

Zarządzenie Nr 16/2021

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Zastępcy Wójta Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 17/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Solec-Zdrój w roku 2021.

Zarządzenie Nr 18/2021

zmieniające zarządzenie nr 68/2017 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom obsługi Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.

Zarządzenie Nr 19/2021

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 20/2021

w sprawie określenia planu kont dla Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 21/2021

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2021 roku "Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021".

Zarządzenie Nr 22/2021

w sprawie dokoania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 23/2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w gminie Solec-Zdrój oraz ustalenia trybu jej pracy.

Zarządzenie Nr 24/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 25/2021

w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w urzędzie Gminy Solec-Zdrój oraz w podległych jednostkach organizacyjnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 26/2021

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Solec-Zdrój oraz jej jednostkach budżetowych.

Zarządzenie Nr 27/2021

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 28/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 29/2021

w sprawie sprzedaży w trybie ofertowym samochodu, marki OPEL ZAFIRA z 2009 roku, nr rejestracyjny TBU AX93 będący własnością Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 30/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 31/2021

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko referenta ds. budżetowych w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 32/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 33/2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury Solec-Zdrój za 2020 rok.

Zarządzenie Nr 34/2021

w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Solec-Zdrój w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 35/2021

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 36/2021

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 37/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 38/2021

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 39/2021

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad postępowania przez pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 40/2021

w sprawie przyznania "Stypendiów Gminy Solec-Zdrój" na rok akademicki 2021/2022

Zarządzenie Nr 41/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 42/2021

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 43/2021

w sprawie powołania komisji ds. oszacowania środka trwałego

Zarządzenie Nr 44/2021

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 45/2021

w sprawie przyznania "Stypendiów Wójta Gminy Solec-Zdrój"

Zarządzenie Nr 46/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 47/2021

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 48/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 49/2021

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 50/2021

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ludwinów

Zarządzenie Nr 51/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 52/2021

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 53/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 54/2021

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Magierów

Zarządzenie Nr 55/2021

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w zakresie zadań dotyczących pracy z rodziną

Zarządzenie Nr 56/2021

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju do postępowań w sprawach o ustalenie i wypłacie zasiłków dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 57/2021

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i postępowań alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 58/2021

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, budynkach gospodarczych, innych budynkach lub budowlach służących do produkcji rolniczej, w maszynach i urządzeniach rolniczych oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Zarządzenie Nr 59/2021

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Solec-Zdrój w infrastrukturze komunalnej.

Zarządzenie Nr 60/2021

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 61/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 62/2021

w sprawie powołania Komitetu Sterującego Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska

Zarządzenie Nr 63/2021

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska

Zarządzenie Nr 64/2021

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 65/2021

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych w sprawie diagnozy sytuacji społecznej , gospodarczej i przestrzennej Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska)

Zarządzenie Nr 66/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 67/2021

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia szczegółowych zadań i trybu jej pracy

Zarządzenie Nr 68/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021r.

Zarządzenie Nr 69/2021

w sprawie : odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 70/2021

w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 71/2021

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Magierów

Zarządzenie Nr 72/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021r.

Zarządzenie Nr 73/2021

w sprawie zmiany zapisów w załączniku Nr 2 w sprawie określenia planu kont dla Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 74/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 75/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 76/2021

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 77/2021

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 78/2021

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju do dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 79/2021

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 80/2021

zmieniające skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 81/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 82/2021

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 83/2021

w sprawie obowiązku sporządzania i przedkładania sprawozdawczości w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 84/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 85/2021

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 86/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 87/2021

w sprawie opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2032.

Zarządzenie Nr 88/2021

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2022rok.

Zarządzenie Nr 89/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 90/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 91/2021

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 92/2021

w sprawie zmiany zapisów w załączniku Nr 2 w sprawie określenia planu kont dla Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 93/2021

w sprawie zmiany treści załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Solec-Zdrój w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój zmienionego zarządzeniem Nr 34/2021 z dnia 18 maja 2021 roku

Zarządzenie Nr 94/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 95/2021

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 96/2021

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Zarządzenie Nr 97/2021

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2022.

Zarządzenie Nr 98/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 99/2021

w sprawie informacji nt. dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w roku 2022

Zarządzenie Nr 100/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 101/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 102/2021

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3855

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2021-01-07 11:04:55
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2021-01-07 11:05:56
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-01-02 13:41:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony