Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Deklaracja dostępności

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju (www.gops.solec-zdroj.pl).

Data publikacji strony internetowej: 20.12.2017 r.

 Data ostatniej aktualizacji: 24.08.2020 r.

              Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

           W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju, adres poczty elektronicznej: sekretariat@gops.solec-zdroj.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

          Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

             Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

        W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131

         Do budynku prowadzi wejście od ul. 1 Maja. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. W jednostce nie ma możliwości skorzystania z języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1882

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2020-09-24 10:04:14
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2020-09-24 10:20:34
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2020-09-24 10:41:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony