2023

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2023

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Solec Zdrój

Zarządzenie Nr 2/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 3/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku “Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023”.

Zarządzenie Nr 4/2023

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 5/2023

w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania rekompensat, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

Zarządzenie nr 6/2023

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Solec-Zdrój w 2023 roku

Zarządzenie nr 7/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 8/2023

w sprawie ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu

Zarządzenie Nr 9/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 10/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 12/2023

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 13/2023

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 14/2023

W sprawie używania ciągników rolniczych oraz innych urządzeń

Zarządzenie Nr 15/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 16/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 17/2023

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2023.

Zarządzenie Nr 18/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2023.

Zarządzenie Nr 19/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 20/2023

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komitetu ds. rewitalizacji

Zarządzenie Nr 21/2023

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 22/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 23/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 24/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 25/2023

w sprawie sprzedaży w trybie ofertowym samochodu, marki OPEL ZAFIRA z 2003 roku, nr rejestracyjny TBU W897 będący własnością Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 26/2023

w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój

Zarządzenie Nr 27/2023

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Solec – Zdrój Sekretarzowi Gminy.

Zarządzenie Nr 28/2023

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2023.

Zarządzenie Nr 29/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 30/2023

w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Solec- Zdrój środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.

Zarządzenie Nr 31/2023

w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 32/2023

w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności i likwidacji mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Gminy Solec-Zdrój w postaci samochodu marki Opel Zafira rok produkcji 2003

Zarządzenie Nr 33/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 34/2023

w sprawie zakwalifikowania majątku ruchomego Gminy Solec-Zdrój do kategorii majątku zużytego i wyrażenie zgody na jego likwidację poprzez przekazanie go stacji demontażu pojazdów

Zarządzenie Nr 35/2023

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zarządzenie Nr 36/2023

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 37/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 38/2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury Solec-Zdrój za 2022 rok.

Zarządzenie Nr 39/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 40/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 41/2023

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 42/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 43/2023

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, budynkach gospodarczych, innych budynkach lub budowlach służących do produkcji rolniczej, w maszynach i urządzeniach rolniczych oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Zarządzenie Nr 44/2023

w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 45/2023

w sprawie powołania komisji ds. oceny przydatności i likwidacji mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Solec-Zdrój w postaci samochodu marki Renault Kangoo rok produkcji 2005

Zarządzenie Nr 46/2023

w sprawie przyznania "Stypendiów Gminy Solec-Zdrój" na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie Nr 47/2023

w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 48/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 49/2023

w sprawie przyznania „Stypendiów Wójta Gminy Solec – Zdrój”

Zarządzenie Nr 50/2023

w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 51/2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich/świetlic przy remizach OSP będących własnością Gminy Solec-Zdrój wraz z zasadami udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich/świetlic wiejskich przy remizach OSP znajdujących się na terenie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 52/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 53/2023

w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Gminy Solec Zdrój

Zarządzenie Nr 54/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 55/2023

w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Kangoo

Zarządzenie Nr 56/2023

w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 57/2023

w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego Samorządowego Przedszkola w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 58/2023

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 59/2023

w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok w sprawie dokonania zmian budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 60/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 61/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 62/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 63/2023

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości

Zarządzenie Nr 64/2023

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec-Zdrój przeznaczonych do zbycia w formie zamiany

Zarządzenie Nr 65/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 66/2023

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie gminy Solec-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 67/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 68/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 69/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 70/2023

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 71/2023

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 72/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 73/2023

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie nr 74/2023

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 75/2023

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 979

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2023-01-02 13:40:44
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2023-01-02 13:42:35
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-01-02 13:42:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony