2020

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy ma 2020 rok

Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie przyznania stypendiów sportowych na rok 2020.

Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie: sprzedaży w trybie ofertowym zbędnych rzeczy będących własnością Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 13/2020

w sprawie ustania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

Zarządzenie Nr 15/2020

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 16/2020

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw zastępcy wójta gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą.

Zarządzenie Nr 18/2020

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 19/2020

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie gminy Solec-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Zarządzenie Nr 20/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzanie Nr 21/2020

w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 22/2020

w sprawie zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Solec-Zdrój oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectwa Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 23/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 24/2020

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 25/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 26/2020

w sprawie dokonanie w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 27/2020

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 28/2020

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad postępowania przez pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 29/2020

w sprawie powołaniania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 30/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2020 rok

Zarządzenie Nr 31/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2019 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 marca 2019r. w sprawie korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzanie Nr 32/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 rok

Zarządzenie Nr 33/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 34/2020

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju

Zarządzanie Nr 35/2020

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad postępowania przez pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Zarządzanie Nr 36/2020

w sprawie powołaniania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnych oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Zarządzenie Nr 37/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 38/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury Solec-Zdrój za 2019 rok.

Zarządzenie Nr 39/2020

w sprawie określenia zasad korzystania ze stadionu sportowego w Solcu-Zdroju

Zarządzenie Nr 40/2020

w sprawie przyznania "Stypendiów Gminy Solec-Zdrój" na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 41/2020

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 42/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 43/2020

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na terenie gminy Solec-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Zarządzenie Nr 44/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2020.

Zarządzenie Nr 45/2020

w sprawie dokonanie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 46/2020

w sprawie przyznania " Stypendiów Wójta Gminy Solec-Zdrój"

Zarządzenie Nr 47/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 48/2020

w sprawie: ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku z wyborami na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020r.

Zarządzenie Nr 49/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 50/2020

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnych oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie Nr 51/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 52/2020

w sprawie: ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku w wyborami na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28.06.2020r.

Zarządzenie Nr 53/2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 54/2020

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 55/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko inspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 56/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko referenta ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 57/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 58/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 59/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 60/2020

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 41/2020 Wójta Gminy Solec-zdrój z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w gminie Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 61/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 62/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzanie Nr 63/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzanie Nr 64/2020

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 65/2020

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 66/2020

w sprawie wprowadzenia: Karty audytu wewnętrznego w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzanie Nr 67/2020

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w postaci elektronicznej w Zespole Szkół w Solcu-Zdroju oraz Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

Zarządzanie Nr 68/2020

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Zielonki.

Zarządzenie Nr 69/2020

w sprawie przeprowadzenia analizy i opracowania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w Gminie Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 70/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2020r.

Zarządzenie Nr 71/2020

w sprawie czynszu najmu lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 72/2020

w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostępności

Zarządzenie Nr 73/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 74/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 75/2020

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 76/2020

w sprawie wprowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wprowadzenia Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zarządzenie Nr 77/2020

w sprawie ogłoszenia pismnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki Jelcz L090M będącego własnością Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 78/2020

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 79/2020

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad postępowania przez pracowników Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 80/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 81/2020

w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych będących na wyposażeniu Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 82/2020

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Zarządzenie Nr 83/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 84/2020

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 85/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 86/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 87/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zarządzenie Nr 88/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 89/2020

w sprawie opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021-2032

Zarządzenie Nr 90/2020

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 91/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 roku

Zarządzenie nr 92/2020

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 93/2020

w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Solec-Zdrój w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie Nr 94/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 95/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2021

Zarządzenie Nr 96/2020

w sprawie dokonania lokaty terminowej wolnych środków

Zarządzenie Nr 97/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 98/2020

w sprawie informacji nt. dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w roku 2021.

Zarządzenie Nr 99/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 124/2019 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania stałej komisji do dokonywania odbiorów w ramach projektu pod nazwą „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów."

Zarządzenie Nr 100/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 101/2020

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4539

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2020-01-29 14:07:51
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2020-01-29 14:09:19
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2023-01-02 13:41:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony