OGŁOSZENIE

2016-06-07 14:15:06 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 06.06.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „IX IMIENINY JANA I JANINY – ORGANIZACJA IMPREZY SOBÓTKOWEJ W SOLCU-ZDROJU” więcej»

ZAWIADOMIENIE

2016-05-31 12:23:23 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) zawiadamia, że w dniu 25.05.2016 została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia więcej»

OGŁOSZENIE

2016-05-31 09:59:45 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 30.05.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ. więcej»

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł

2016-05-30 09:54:43 Obwieszczenia

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono ulgi w formie umorzenia w kwocie przewyższającej 500 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2016-05-10 10:53:25 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

OGŁOSZENIE

2016-03-31 08:48:07 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 22 marca 2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2016”. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2016-03-29 08:13:08 Obwieszczenia

Informuję, iż w wyniku zapytania ofertowego na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Solec-Zdrój oraz transport i utylizację wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu tj. pakowania w sumie ok. 6440 m2, w tym 1540 m2 do demontażu, transportu i utylizacji wpłynęło 3 oferty. więcej»

OGŁOSZENIE

2016-03-23 14:18:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 22.03.2016 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących WIELKI GROSZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego pn. „VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem Zborów – Solec 2016” więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2016-03-21 08:51:35 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając w oparciu o art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 782,  ze zm.) oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 14/2016 z dnia 21.03.2016r.,  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2016-03-17 11:50:02 Obwieszczenia

o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»