Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa - „nieaktualna”

Wersja do druku

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu – Zdrój ( adres ul. 1-go Maja 10 28-131 Solec-Zdrój, telefon 41 377 60 39).

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 142108

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2018-06-20 13:06:44
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2018-06-20 13:07:42
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2021-08-02 14:01:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony