Zawiadomienia o terminach sesjiDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-09-11 13:01:27

Informuję, że na dzień 14 lipca 2023r. na godz. 08:00 zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Solec-Zdrój. Posiedzenie odbędzie się w Sali Nr 28 Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku XLIX Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
4. Przyjęcie Protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Solec-Zdrój.
5. Złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
a) uchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2023 rok;
b) uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
c) uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Solec-Zdrój”;
d) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Solec-Zdrój za 2022 rok;
e) uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok;
f) uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
g) uchwała o zmianie uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.


TRANSMISJĘ SESJI RADY GMINY MOŻNA ŚLEDZIĆ NA ŻYWO W DZIEŃ PROWADZENIA OBRAD.                                         


Przewodniczący Rady

Paweł Patrzałek
Powrót