Wersja do druku

Opublikowano: 2021-01-12 12:17:35

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont Szkoły Podstawowej w Zborowie

Wynik postepowania:

 logo_rpo_nowe.png

Solec- Zdrój dnia, 12.01.2021r.

 

Nr sprawy: SOO.VII.701.3.2020/2

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Zborowie” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

Zakład Remontowo-Budowlany

Jarosław Olesiński

ul. Sole 11

28-100 Busko-Zdrój

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie kryteriów oceny określonych w punkcie 19 tomu I SIWZ tj.

a) cena oferty – waga kryterium 60%,

b) okres gwarancji dla robót– waga kryterium 35%,

c) doświadczenie personelu wykonawcy - waga kryterium 5%,

Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie – 100 pkt.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Razem pkt

Cena oferty brutto w zł

(waga kryterium 60%)

Kryterium Okres gwarancji dla robót

(waga kryterium 35%)

Kryterium Doświadczenie personelu wykonawcy

(waga kryterium 5%)

Punktacja razem

 

1

Firma Remontowo-Budowlano-Produkcyjno-Handlowa

FREDBUD

Alfred Krzemiński

Łagiewniki ul. Leszczynowa 24

28-100 Busko-Zdrój

Oferta odrzucona

 

2

Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba

ul. Szkolna 31

28-200 Koniemłoty

48,62

5

35

88,62

 

3

Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Gaweł

ul. Kopernika 11

28-100 Busko-Zdrój

Oferta odrzucona

 

4

Usługi Remontowo-Budowlane

Krzysztof Parlak

Sępichów 88a

28-136 Nowy Korczyn

Oferta odrzucona

 

5

Zakład Remontowo-Budowlany

Jarosław Olesiński

ul. Sole 11

28-100 Busko-Zdrój

60,00

5

35

100,00

 

 Z postępowania przetargowego nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 490
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-11-19 09:04:06
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-11-19 09:04:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu