2022

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 1/2022

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 2/2022

w sprawie powołania stałej komisji do dokonywania odbiorów częściowych i końcowych inwestycji realizowanych przez Gminę.

Zarządzenie Nr 3/2022

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań́ w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygania w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wynikających z ustawy o dodatku osłonowym

Zarządzenie Nr 4/2022

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 5/2022

w sprawie określenia planu kont dla Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 6/2022

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój

Zarządzenie nr 7/2022

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie Nr 8/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 8a/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 9/2022

w sprawie przyznawania stypendiów sportowych na rok 2022r.

Zarządzenie Nr 10/2022

w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zarządzenie Nr 11/2022

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 12/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 13/2022

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Solec-Zdrój w 2022 roku

Zarządzenie Nr 14/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 15/2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2022-2023”

Zarządzenie Nr 16/2022

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 17/2022

w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Zastępcy Wójta Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 18/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 19/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2022.

Zarządzenie Nr 20/2022

w sprawie wykonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 21/2022

w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach oraz do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zarządzenie Nr 22/2022

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 23/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 24/2022

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 25/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego dla Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 26/2022

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 38/2021 i zarządzenia nr 39/2021 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 7 czerwca 2021 roku.

Zarządzenie Nr 27/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 28/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 29/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 30/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 31/2022

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majtkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój"

Zarządzenie Nr 32/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 33/2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury Solec-Zdrój za 2021 rok.

Zarządzenie Nr 34/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022.

Zarządzenie Nr 35/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 36/2022

w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój zgłoszonych do dofinansowania w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 37/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 38/2022

w sprawie przyznania "Stypendiów Gminy Solec-Zdrój" na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie Nr 39/2022

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przydzielania pracownikom obsługi Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.

Zarządzenie Nr 40/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 41/2022

w sprawie przyznania "Stypendiów Wójta Gminy Solec-Zdrój"

Zarządzenie Nr 42/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 43/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 44/2022

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. obsługi programów środowiskowych w Referacie Organizacyjnym Promocji i Kultury w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Zarządzenie Nr 45/2022

w sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłaty za korzystanie z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Gminy Solec-Zdrój z dnia 13 lipca 2022

Zarządzenie Nr 46/2022

w sprawie ustalenia zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 47/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 48/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 49/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 50/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 51/2022

w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 52/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 53/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 54/2022

w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem GOŁOBORZE-22

Zarządzenie Nr 55/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 56/2022

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 57/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 58/2022

w sprawie przygotowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza, związanych z pobytem, przemieszczaniem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Solec-Zdrój.

Zarządzenie Nr 59/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 60/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 61/2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w miejscach publicznych na terenie Gminy Solec-Zdrój

Zarządzenie Nr 62/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 63/2022

w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju do prowadzenia postępowań sprawach dodatku dla gospodarstw domowych, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 64/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 65/2022

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz regulaminu ustalającego organizacje i tryb jej działania.

Zarządzenie Nr 66/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 67/2022

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Zarządzenie Nr 68 /2022

 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 69/2022

w sprawie opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023-2032

Zarządzenie Nr 70/2022

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2023 rok

Zarządzenie Nr 71/2022

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie nr 72/2022

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój

Zarządzenie Nr 73/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 74/2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej na okoliczność oceny prac wykonanych w ramach konkursu międzyszkolnego przeprowadzonego w ramach Programu edukacji ekologicznej dotyczącego działań proekologicznych w gminie Solec-Zdrój na 2022 rok

Zarządzenie Nr 75/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 75A/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 76/2022

w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 77/2022

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży paliwa stałego przez Gminę Solec-Zdrój w ramach zakupu preferencyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr 79/2022

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 2023.

Zarządzenie Nr 80/2022

w sprawie informacji nt. dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w roku 2023

Zarządzenie Nr 81/2022

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 83/2022

w sprawie ulokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Zarządzenie Nr 84 /2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 85/2022

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2577

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2022-01-11 16:20:52
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2022-01-11 16:23:18
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2024-01-04 12:41:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony