Rok 2023

Wersja do druku

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn  z dnia 02.10.2023r. znak; ZITŚ.6220.1FGO.2021 o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Górnowola i Ostrowce  wraz z infrastrukturą towarzyszącą  - elektryczną na działkach nr ewid. 28, 29 - obręb Górnowola i działkach nr ewid. 4, 5, 6, 7, 8 - obręb Ostrowce, gmina Nowy Korczyn.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 02.10.2023r. znak: ZITŚ.7040.1.FR.2021 o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną na działce nr ewid. 253, 258, 263/1, 265, 267,269/1 - obręb Rzegocin, na działce nr ewid.  1 obręb Górnowola gmina Nowy Korczyn.

 Obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 07.09.2023r. znak:RIG-V.6220.1.2022  dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania na wniosek spółki Copernik PPA Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 15/2. 15/6. 16 obręb Baranów. gmina Busko-Zdrój

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 12.01.2023 roku znak: RIG-V.6220.1.2022.o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowanego na działkach nr ewid. 783 i 788 w miejscowości Świniary.

 

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 13.01.2023r. znak: RIG-V.6220.1.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża ,,KIKÓW 3” położonego w miejscowości Kików, gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 6.02.2023r. o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 12.01.2023 roku znak: RIG-V.6220.1.2022 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowanego na działkach nr ewid. 783 i 788 w miejscowości Świniary oraz o przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 10.02.2023r. znak: RIG-V.6220.2.2022 w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwiania sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji wód leczniczych otworami: Szyb Solecki, Solec 2 (Karol), Solec 4 na terenie i obszarze górniczym Solec-Zdrój w gminie Solec-Zdrój.


Zawiadomienie – obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój o wydaniu postanowienia znak: RIG-V.6220.1.2023 z dnia 20.02.2023r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża ,,KIKÓW 3” położonego w miejscowości Kików, gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.


Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 08.05.2023r. znak; RIG-V.6220.2.2022 o zgromadzeniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji wód leczniczych otworami: Szyb Solecki, Solec 2 (Karol), Solec 4 na terenie i obszarze górniczym Solec-Zdrój w gminie Solec-Zdrój oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach znak: SKO.OŚ-60/1830/21/2023 o wydaniu przez ten organ decyzji z dnia 18.05.2023r. o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowanego na działkach nr ewid. 783 i 788 w miejscowości Świniary.

 

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój o wydaniu dnia 06.06.2023r. decyzji znak;: RIG-V.6220.2.2022 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji wód leczniczych otworami: Szyb Solecki, Solec 2 (Karol), Solec 4 na terenie i obszarze górniczym Solec-Zdrój w gminie Solec-Zdrój.

 


Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 18.07.2023 znak: RIG-V.6220.1.2022 o przystąpieniu do ponownego rozpoznania sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26.07.2023r. znak: ZITŚ.7040.1.FR.2021 dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Górnowola i Ostrowce” wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną na działkach o nr ewid. 28,29 - obręb Górnowola i działkach o nr ewid. 4, 5, 6, 7, 8 obręb Ostrowce gmina Nowy Korczyn.

 

Zawiadomienie- obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 3.10.2023r. znak: RIG-V.6220.1.2022 o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą


 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 06.11.2023 roku znak: RIG-V.6220.1.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowanego na działkach nr ewid. 783 i 788 w miejscowości Świniary.


 

Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 23.11.2023r.o wniesieniu odwołań od decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 6.11.2023 roku znak: RIG-V.6220.1.2022 oraz o przekazaniu odwołań wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

 

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.11.2023 o zgromadzeniu dowodów  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 15/2. 15/6. 16 obręb Baranów. gmina Busko-Zdrój.


Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 24.11.2023r. znak: RIG-V.6220.2.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1062T Magierów - Piestrzec - Zołcza Ugory na odcinku Piestrzec – Zołcza Ugory od km 3 + 406 do km 6 + 246 dł. 2840 m.

 Obwieszczenie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 8.01.2024r. znak: SKO.OŚ-60/8672/323/2023 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 06.11.2023 roku znak: RIG-V.6220.1.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Świniary o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowanego na działkach nr ewid. 783 i 788 w miejscowości Świniary


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 424

Wprowadził(a) do systemu: Łukasz Kobos, data: 2023-01-12 10:56:25
Opublikował(a): Łukasz Kobos, data publikacji: 2023-01-12 11:00:57
Ostatnia zmiana: Łukasz Kobos, data: 2024-02-06 13:45:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony