Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 273

Data publikacji:
2020-08-14 11:37:14

Przedmiot: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Treść przetargu:


Ogłoszenie nr 574779-N-2020 z dnia 2020-08-14 r.

Gmina Solec - Zdrój: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest częścią projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Solec - Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 29101075400000, ul. ul. 1 Maja  10 , 28-131  Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3776039, e-mail ug@solec-zdroj.pl, faks 41 3776022.
Adres strony internetowej (URL): www.solec-zdroj.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.solec-zdroj.pl/przetargi.php


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10 28-131 Solec-Zdrój


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”
Numer referencyjny: RIG.701.4.37.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój". 1. Do podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy należy m.in.; - Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych. - Pełna znajomość dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, w tym warunkami pozwolenia na budowę (Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian dotyczących rodzaju i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego). - Odpowiedzialność za koordynację realizacji zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” w zakresie robót. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową na roboty budowlane. - Realizowanie obowiązków i zadań nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania. - Współuczestniczenie w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym. - Protokolarne przekazywanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych. - Zaopiniowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ przekazanego przez Wykonawcę robót Zamawiającemu. - Pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją robót, w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i Prawem Polskim oraz interesem Zamawiającego. - Analiza dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych - informowanie Zamawiającego o problemach. - Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu - egzekwowanie wypełniania czynności związanych z nadzorem autorskim. - Egzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji. - Sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót. - Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robot. - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. - Sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem. Inspektor Nadzoru sprawdza i zatwierdza daną partię materiałów przeznaczonych przez Wykonawcę robót do wbudowania. - Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych. - Uzgadnianie z Zamawiającym w trakcie realizacji robót zmian zakresów rzeczowych mających wpływ na koszt inwestycji. - Odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających – Inspektor Nadzoru potwierdza ich prawidłowość wykonania wpisem do dziennika budowy. - Uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji (Inspektor Nadzoru potwierdza faktycznie wykonane roboty, potwierdza usunięcie wad) - przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania. - Zatwierdzanie obmiaru robót faktycznie wykonanych oraz dokumentacji powykonawczej stanowiących podstawę do sporządzenia protokołu odbioru robót częściowych. - Sprawdzanie kompletności i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawcę robót całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji. - Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania częściowego robót budowlanych, a także akceptowanie i zatwierdzanie faktur częściowych i faktury końcowej, po uprzedniej kontroli, weryfikacji i analizie prawidłowości zafakturowania wykonanych robót. - Dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac, niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, - Opracowywanie wniosków na ewentualne roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane wraz z ich pełnym uzasadnieniem i przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu oraz kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót dodatkowych i zamiennych. Wykonawca nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych. - Udział w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych, a także inicjowanie i prowadzenie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność. Z ustaleń w trakcie spotkania zostanie sporządzony protokół ustaleń. - Kontrola realizacji przez Wykonawcę robót obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót. - Wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego. - W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo: • Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych. • Żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. • Żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne. - Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. - Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do przyszłego Wykonawcy robót, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych, - Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 2 W ramach zamówienia Wykonawca zabezpieczy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach. Nadzór inwestorski pełnić będą następujące osoby: a) posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń: - w specjalności drogowej, - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych, b) specjalista w zakresie robót ogrodniczych. Osoby o których mowa w pkt. 2 a) powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831). oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Zamawiający żąda wskazania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie koordynatorem na budowie wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 3. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zgodnie z dokumentacja projektową obejmuje trzy obszary: 1) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej” obejmujące m.in.: - Budowę deptaka pieszego; - Przebudowę ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej; - Budowę dwóch ogólnodostępnych toalet wraz z przyłączami; - Budowę elementów małej architektury w tym fontanny z przyłączami; - Budowę przyłącza do zasilania placu wielofunkcyjnego; - Budowę i przebudowę sieci niskiego napięcia; - Budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego; - Budowę systemu monitoringu miejskiego i punktów dostępowych WiFi; - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ~ 0,55 km; - Budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości ~ 0,34 km jako kanał szczelinowy w ul. 1 Maja i Cichej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o długości łącznej ~ 1,06 km; - Nasadzenia nowej roślinności. Dokumentacja projektowa dla w/w zadania dostępna jest pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!Ahe62ejjNuuKikUuX2f1RASnot3i 2) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju, publicznego parku zdrojowego i terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju” polegające na realizacji 3 następujących zadań: a) Zagospodarowanie terenu przy szkole w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.: - budowę siłowni plenerowej, - budowę ścieżek pieszych, - budowę jezdni manewrowej z miejscami postojowymi, - budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu, - budowę systemu monitoringu miejskiego, - budowę elementów małej architektury, - przygotowanie gleby pod nasadzenia, - nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzonej zieleni, b) Zagospodarowanie terenu publicznego parku zdrojowego w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.: - budowę toalety wraz z przyłączami, - budowę obiektu tężni solankowej wraz z przyłączami, - budowę parkingu, - budowę elementów małej architektury, - budowę linii elektroenergetycznej oświetlenia terenu, - przebudowę punktu sterowniczo-pomiarowego, - budowę systemu monitoringu miejskiego, - wykonanie przegłębieniu terenu celem stworzenia stawu, - przygotowanie gleby pod nasadzenia, - nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzonej zieleni, c) Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Solcu-Zdroju obejmujące m.in.: - budowę pomostu pływającego, - budowę ścieżek spacerowych, - przebudowę sieci oświetlenia. Dokumentacja projektowa dla w/w zadań dostępna jest pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!Ahe62ejjNuuKjGcAJR5Kri69_Hur?e=hM4rzy 3) Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Dobudowa dźwigu osobowego do istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Solec-Zdrój” obejmujące m.in.: - wykonanie szybu windowego, - dostawę i montaż dźwigu osobowego, - demontaż okien, przebudowa instalacji elektrycznej i c.o. - przebudowa istniejącego ciągu pieszego. Dokumentacja projektowa dla w/w zadań dostępna jest pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!Ahe62ejjNuuKjy8EKgwuoipGzG7t?e=WVroDg 4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera Tom II SIWZ - wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71520000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-02-28

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2022-02-28


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, - co najmniej dwóch usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartości minimum 2 000 000,00 każda. b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona: - osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, który w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 1 zadaniu w zakresie budowy/przebudowy drogi/ciągu pieszego/deptaka/placu od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 1 000 000,00 PLN brutto, - osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, który w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 1 zadaniu w zakresie budowy/przebudowy/remontu obiektu użyteczności publicznej od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 200 000,00 PLN brutto, - osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, który w ciągu ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 1 zadaniu w zakresie budowy/przebudowy sieci wodociągowej/sieci kanalizacji sanitarnej/sieci kanalizacji deszczowej od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 200 000,00 PLN brutto, - osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, który w ciągu ostatnich 5 pełnił funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 1 zadaniu w zakresie budowy/przebudowy/remontu sieci energetycznej oświetleniowej/przesyłowej od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 200 000,00 PLN brutto, - osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót ogrodniczych, posiadającą wykształcenie w specjalności architekt krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo lub sztuka ogrodowa lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, a także posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma pracami, o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda, w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementów i obiektów zieleni zlokalizowanych w parkach, ogrodach lub innych terenach zieleni lub terenach sportowych lub terenach rekreacyjnych. Osoby wskazane na stanowisko inspektora nadzoru (z wyłączeniem inspektora robót ogrodniczych) powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831). oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełniania warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu wcześniejszym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie to powinno być sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty określone w sekcji 14 Opis sposobu przygotowania ofert Tom I SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100 zł).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie personelu wykonawcy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy zostały zawarte w Tomie II SIWZ. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających wprost z przepisów o zamówieniach publicznych oraz na warunkach określonych w umowie. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w umowie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia zmiany. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 3.1. zmiany osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem że nowe osoby będą spełniały warunki określone w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy oraz przedstawione zostaną wymagane dokumenty dla tych osób, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej, 3.2. zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę co najmniej takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny, 3.3. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych wart. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 Pzp, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 3.4. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części obowiązków Nadzoru Inwestorskiego i zakresu przedmiotu umowy i związanego z tym odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 3.5. zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3.5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór Inwestorski, 3.6. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, 3.7. pozostałe zmiany przewidziane zapisami umowy z Wykonawcą. 4. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz zawarcia aneksu do umowy. 5. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. 4) otwarciu likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-24, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ TOM I - instrukcja dla wykonawców

SIWZ TOM II - wzór umowy 
 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 736
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-08-14 11:37:14
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-08-14 11:37:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu