Zarządzenie Nr 4/2015

2015-01-16 18:49:44 Nabór

w sprawie powołania i określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej dla przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.
więcej»

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.

2015-01-09 09:10:11 Nabór

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj.: (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629)

więcej»

Ogłoszenie

2015-01-08 11:03:12 Obwieszczenia

O wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój w 2015 roku. więcej»

Ogłoszenie

2014-12-10 10:01:16 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2015 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS). więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2014-12-03 10:12:30 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2014-10-15 14:33:49 Obwieszczenia

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Collect Consulting S.A, ul Rolna 14, 40-555 Katowice więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2014-10-08 09:11:59 Obwieszczenia

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Solec-Zdrój. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2014-09-26 09:09:33 Obwieszczenia

O toczącym się postępowaniu administracyjnym. więcej»

Obwieszczenie

2014-09-18 12:42:03 Obwieszczenia

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia,
że od decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 23/14 z dnia 25.08.2014r., znak: IN-III.747.28.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – relacja szkieletowa Staszów - Kazimierza Wielka” na terenie gmin: Stopnica, Solec Zdrój i Nowy Korczyn, wpłynęło odwołanie. więcej»

Zawiadomienie

2014-09-16 14:39:48 Obwieszczenia

O wyborze najkorzystniejszej oferty więcej»