Ogłoszenie

2023-04-13 13:26:06 Nabór

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju zatrudni na stanowisko pracy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym.

Solec-Zdrój dnia 14.04.2023

 

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju zatrudni na stanowisko pracy w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika ds. podatków i opłat w Referacie  Finansowym.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas określony/zastępstwa pracownika  proszone są o składanie swoich aplikacji osobiście na Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój w terminie do 24.04.2022r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu (liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na czas zastępstwa musi spełniać następujące wymagania do zatrudniania na danym stanowisku:

Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie,

·         wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość, podatki i opłaty lokalne,   

w przypadku posiadania wykształcenia wyższego - co najmniej 1 rok stażu pracy w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych,

w przypadku posiadania wykształcenia średniego - co najmniej 3-letni staż pracy w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych,

·         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie,

    Wymagania dodatkowe:

            - znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- znajomość ustawy ordynacja podatkowa,

- znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- znajomość ustawy o podatku rolnym,

- znajomość ustawy o podatku leśnym,

- znajomość ustawy o opłacie skarbowej,

- znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz innych urządzeń biurowych (m. in. skaner, kserokopiarka, faks).

Warunki pracy:

·         miejsce pracy: Solec – Zdrój (budynek jest wyposażony w windę), mile widziana osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności,

·         praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego poziomu samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z petentem, w tym z organami administracji państwowej i kontrolnej.

 

 

Forma zatrudnienia:

·         pełny wymiar czasu pracy,

·         umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

·         życiorys (CV),

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy,

·         kserokopia dyplomu wraz z suplementem, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

·         kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające staż pracy,

·         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie,

·         dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Zakres zadań:

 

1. Prowadzenie dokumentacji służącej do wydawania decyzji ustalających wysokość podatków od osób fizycznych i prawnych.

2. Terminowe dokonywanie zmian w ewidencji gruntów i nieruchomości  w oparciu o zawiadomienia o zmianach w tej ewidencji na podstawie wykazów zmian z Powiatowego Biura Geodezji oraz indywidualnych podatników.

3. Terminowe podejmowanie decyzji w sprawach wymiaru, przypisów, odpisów lub umorzeń w ramach poszczególnych podatków.

4. Bieżące i terminowe prowadzenie ewidencji udzielonych przez organ stanowiący lub organ podatkowy ulg, zwolnień, umorzeń lub odroczeń terminów płatności należności powodujących skutki finansowe i przygotowanie  danych z tego zakresu do sprawozdania.

5.  Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w rejestrach podatkowych lub o wielkości posiadanego gospodarstwa lub innych z zakresu podatków i opłat.

6. Zapewnienie powszechności opodatkowania.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 377 60 39 wew.30.

 

Dodatkowe uwagi:

·         RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Solca – Zdroju dostępna jest  na stronie internetowej bip.solec-zdroj.pl – w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych jest Gmina Solec-Zdrój. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

Zobacz również: