Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2023-09-19 09:45:24 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona: Pani Ewelina Podkowa zamieszkała w miejscowości Solec-Zdrój

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona:

 

                              Pani Ewelina Podkowa zamieszkała w miejscowości Solec-Zdrój

 

Uzasadnienie

 

Komisja rekrutacyjna w wyniku wstępnej selekcji ustaliła, iż w terminie zostały złożone 2 oferty  z czego oferta złożona przez p. J. Żmija nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszonym naborze. Oferta złożona przez p. E. Podkowa spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowała się do drugiego etapu rekrutacji tj. merytorycznej selekcji kandydata polegającej na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja rekrutacyjna oceniła na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o opłacie skarbowej oraz komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, formułowanie informacji, przygotowanie zawodowe, wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy administracyjnej.

 

Pani Ewelina Podkowa przeszła pozytywnie procedurę rekrutacyjną i uzyskała zadowalającą  ilość punktów w związku z tym zostanie zatrudniona na stanowisko - podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: