Obwieszczenie O wydaniu decyzji Lokalizacji Celu Publicznego dla inwestycji:

2023-08-10 08:58:53 Obwieszczenia

Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego, obejmującą część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec–Zdrój,

Solec – Zdrój, dnia 10.08.2023r.

Znak: RIG-III.6730.4.2023


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) w związku z art 49 Kpa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

Zawiadamiam

O wydaniu decyzji Lokalizacji Celu Publicznego dla inwestycji:


Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego, obejmującą część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec–Zdrój,

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: rozbudowę wewnętrznej instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej drenażu, centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazu płynnego, budowę czterech naziemnych zbiorników na gaz płynny o 33kg x 4 szt. wraz z niezbędnymi instalacjami gwarantującymi prawidłowe ich funkcjonowanie, na części nieruchomości stanowiącej teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach.


Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, Solec – Zdrój, pok. 23. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój, w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. sołectwie Świniary oraz na stronie BIP urzędu gminy.


Z up. Wójta Gminy Solec - Zdrój

Grzegorz Jabłoński

insp. ds Gospdarki przestrzennej


Otrzymują:

  1. Strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świniary

  2. Strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju

  3. BIP

  4. A/a


Zobacz również: