Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. podatków i opłat

2023-08-24 13:11:00 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania do zatrudniania na danym stanowisku:

Wymagania niezbędne:

Warunki pracy:

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1.  Prowadzenie dokumentacji służącej do wydawania decyzji ustalających wysokość podatków od osób fizycznych:

a)  sprawdzenie merytoryczne u podatników podatku od nieruchomości zadeklarowanych powierzchni użytkowej nieruchomości podlegających opodatkowaniu – polegających na dokonaniu pomiarów poszczególnych nieruchomości,

b)  porównanie stwierdzonych wielkości z ewidencją nieruchomości prowadzonych przez Starostwo Powiatowe,

c)  przygotowanie materiałów do ewentualnego wydania decyzji organu podatkowego w przypadku stwierdzonych różnic w informacjach w sprawie podatku od nieruchomości.

2.   Terminowe dokonywanie zmian w ewidencji gruntów i nieruchomości w oparciu o zawiadomienia o zmianach w tej ewidencji na podstawie wykazów zmian z Powiatowego Biura Geodezji oraz indywidualnych podatników.

3.  Terminowe podejmowanie decyzji w sprawach wymiaru,  przypisów, odpisów lub umorzeń w ramach poszczególnych podatków:

4.  Bieżące przekazywanie decyzji w sprawach wymiaru lub zmiany wysokości podatków pracownikowi pełniącemu funkcję księgowego budżetowego.

5.  Przestrzeganie postanowień ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

6.  Przyjmowanie podań, odwołań i zażaleń w sprawie wymiaru i poboru podatków i opłat od osób fizycznych.

7.  Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych.

8.  Bieżące i terminowe prowadzenie ewidencji udzielonych przez organ stanowiący lub organ podatkowy ulg, zwolnień, umorzeń lub odroczeń terminów płatności należności powodujących skutki finansowe i przygotowanie danych z tego zakresu do sprawozdania z tytułu wykonania dochodów podatkowych oraz podstawowych dochodów podatkowych w okresach sprawozdawczych w oparciu o postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sporządzania sprawozdawczości budżetowej w terminie 5 dni po upływie okresu sprawozdawczego i przekazywanie ich Głównemu księgowemu Urzędu Gminy.

9.  Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w rejestrach podatkowych lub o wielkości posiadanego gospodarstwa lub innych z zakresu podatków i opłat oraz prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń.

10.Zapewnienie powszechności opodatkowania.

11.Dokonywanie sprawdzania pod względem formalnym i rachunkowym otrzymywanych informacji lub deklaracji w sprawach podatkowych.

12.Odpowiednie zgodne z przepisami zarchiwizowanie każdego roku budżetowego i przechowywanie dysków chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 Rekrutacja przebiega dwustopniowo:

a) wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy,

b) merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości zagadnień objętych wymaganiami od kandydata.

Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu lipcu był wyższy niż 6%.

O terminie rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie nawiązany stosunek pracy na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeśli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania stosunku pracy, to nawiązuje się go z kolejną osobą  spośród kandydatów wymienionych w protokole rekrutacji.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej: Nabór na stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój” osobiście na Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój w terminie od 24.08.2023 do 05.09.2023.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu (liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe uwagi:

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych jest Gmina Solec-Zdrój. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Oświadczenie kandydata
  4. Klauzula RODO


Zobacz również: