OBWIESZCZENIE

2008-10-09 12:28:58 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec – Zdrój.

Solec Zdrój, dnia 2008.10.09

Znak: GKB.II.7624-4/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 2008.10.09 Znak: GKB.II.7624-4/07 została wydana decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec – Zdrój.

Zmiana dotyczy zwiększenia zakresu inwestycji o Przepompownię ścieków P0 usytuowanej na działce o nr ew. 857, umożliwiającą transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych.


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia tj. od 2008.10.09 do 2008.10.23.


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),

Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta


Zobacz również: