Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2024-03-22 13:46:52 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Solec – Zdrój

nr. 30/2024 z dnia 20.03.2024Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :

  1. Nieruchomość położoną w miejscowości Piasek Mały, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Piasek Mały jako działka :

nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi obszar oznaczony:

-w części symbolem 040KDL, którego przeznaczeniem jest projektowana droga lokalna, ulica

-w części symbolem 6RM/MN-4- przeznaczenie podstawowe, zabudowa zagrodowa oraz przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW KI1B/00053327/1.

Cena nieruchomości 12 850,00zł

II. Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie przetargowym.

III. W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Solec – Zdrój .

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


Bliższe informacje nt. treści wykazu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w przy ulicy 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gminy w godzinach pracy Urzędu telefonicznie 41 377 60 41 wew. 26.
Zobacz również: