OBWIESZCZENIE

2008-11-19 14:28:13 Obwieszczenia

Rozbudowa drogi gminnej Sułkowice-Piasek Mały Gmina Solec Zdrój pow. buski

 

Solec Zdrój, dnia 2008.11.19.

Znak: GKB.II.7624-2/07/2008


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) podaje się do wiadomości, że wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej Sułkowice-Piasek Mały Gmina Solec Zdrój pow. buski


Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy drogi gminnej Sułkowice-Piasek Mały Gmina Solec Zdrój pow. buski. Długość drogi 2484,84 m, szerokość 5,0 m, nawierzchnia asfaltowa, pobocza gruntowe o szer. 0,75 m, na odcinku zabudowy chodnik jednostronny o szer. 1,50 m i dł. 250 m, zjazdy na działki o szerokości 4 m, przepusty pod zjazdy oraz rowy drogowe.


Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w terminie 14 dni tj. od 20.11.2008. do 04.12.2008. oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.
Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Otrzymują:

  1. Strony poprzez obwieszczenie

  2. A/aZobacz również: