OBWIESZCZENIE

2009-06-09 12:08:02 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, oraz zmiany miejscowego planu za­gospodarowania przestrzennego pozostałej części gminy Solec-Zdrój

WÓJT GMINY SOLEC ZDRÓJOGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa­nia przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, oraz zmiany miejscowego planu za­gospodarowania przestrzennego pozostałej części gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art.27, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla­nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) jak też art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informa­cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy w Solcu -Zdroju uchwały Nr XXVI 1/121/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwa­lonego Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozostałej czę­ści gminy Solec-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008, w następującym zakresie :

Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój obejmująca :

a) część sołectwa Solec-Zdrój w granicach obszaru ograniczonego od północy pasem drogi o kategorii gminnej na kierunku Solec-Zdrój -Włosnowice, od wschody i południa granicą administracyjną sołectwa Solec-Zdrój, od zachodu granicą przebiegu strefy uzdrowiskowej „B"

Granice przedmiotowego obszaru zostały określonego na mapie w skali 1:10 000 , stanowiącej załącznik graficzny do uchwały wymienionej na wstępie w sprawie przystąpieniu do przedmiotowej zmiany, który jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju przy ul 1 Maja 10, pokój nr 8


Przedmiotem zmiany będzie ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie in­westycji celu publicznego oraz określeniu sposobów zagospodarowania i warun­ków zabudowy w zakresie wynikającym ze zmiany,, Studium uwarunkowań i kie­runków zagospodarowania przestrzennego" Gminy Solec-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr 11/19/02 z dnia 10 grudnia 2002 r., będącej w trakcie sporządzania.

b) obszar sołectwa Solec-Zdrój w jego granicach administracyjnych i polegać będzie
na wprowadzeniu do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego treści ustaleń odnoszących się do cech zabudowy w zakresie wy-
nikającym ze zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego „Gminy Solec-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr 11/19/02 z dnialO grud-
nia 2002
r, będącej w trakcie sporządzania.

Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy So­lec-Zdrój obejmująca :a) obszar gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój i polegać bę­dzie na wprowadzeniu do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego treści ustaleń odnoszących się do cech zabudowy w zakresie wy­nikającym ze zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzennego „Gminy Solec-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr 11/19/02 z dniał 0 grud­nia 2002 r. będącej w trakcie sporządzania.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany w/w planów miejsco­wych wyłącznie dotyczące wymienionego zakresu.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju 28-131 Solec- Zdrój, ul 1 Maja w terminie do dnia 10. 07. 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Artur Cygan

Zobacz również: