OBWIESZCZENIE

2009-07-30 10:14:41 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Żuków-Strażnik nr 1564006 Gmina Solec Zdrój, pow. buski...

 Solec Zdrój, dnia 2009.07.29.

Znak: GKB.II. 7624-2/1/07/2009OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 10 oraz 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam, że zostały zebrane wszystkie dokumenty w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej Żuków-Strażnik nr 1564006 Gmina Solec Zdrój, pow. busk


Z treścią całości dokumentacji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 8 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w ciągu 14 dni od publicznego ogłoszenia pisma w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualnie uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.


Z up. Wójta

Mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta
Zobacz również: